Ban Kế hoạch – Tài chính

Trưởng ban: Vũ Văn Sơn

Điện thoại: 0243 6740496

Email: vvson@monre.gov.vn

Phó Trưởng ban: Đinh Ngọc Chức

Điện thoại: 0243 6740498 (206)

Email: dnchuc@monre.gov.vn

Phó Trưởng ban: Đỗ Đức Thắng

Điện thoại: 0243 6740498 (208)

Email: ddthang_qhtnn@monre.gov.vn

 

Theo Quyết định số 279/QĐ-TNNQG ngày 03 tháng 11 năm 2022 của Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, Ban Kế hoạch – Tài chính có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức như sau:

Vị trí và chức năng

Ban Kế hoạch – Tài chính là tổ chức trực thuộc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, có chức năng tham mưu, giúp Tổng Giám đốc quản lý và tổ chức thực hiện công tác kế hoạch, tài chính, kế toán, thống kê và đầu tư xây dựng thuộc phạm vi quản lý của Trung tâm.

Nhiệm vụ và quyền hạn

  1. Giúp Tổng Giám đốc quản lý và điều hành công tác kế hoạch, đầu tư xây dựng, tài chính, kế toán và thống kê thuộc phạm vi quản lý của Trung tâm. Thực hiện trách nhiệm của đơn vị dự toán cấp II đối với các đơn vị dự toán cấp III trực thuộc Trung tâm.
  2. Công tác kế hoạch:

a) Xây dựng, trình Tổng Giám đốc kế hoạch dài hạn, 5 năm, 3 năm và hằng năm của Trung tâm; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện sau khi được phê duyệt;

b) Trình Tổng Giám đốc phương án phân bổ, điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước; giao kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước cho các đơn vị dự toán trực thuộc theo quyết định của Bộ Tài nguyên và Môi trường; thực hiện việc công khai phân bổ và giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước;

c) Tổng hợp, trình Tổng Giám đốc danh mục nhiệm vụ mở mới hàng năm, hồ sơ liên quan của các đề án, dự án, nhiệm vụ chuyên môn mở mới, phê duyệt kết quả và quyết toán hoàn thành;

d) Thẩm định, trình Tổng Giám đốc dự toán kinh phí các đề án, dự án, nhiệm vụ chuyên môn (bao gồm các đề án, dự án, nhiệm vụ có nguồn vốn do nước ngoài tài trợ), đề tài khoa học công nghệ;

đ) Phối hợp với các phòng ban chức năng của Trung tâm thẩm định mục tiêu, nhiệm vụ, thiết kế kỹ thuật, nội dung, khối lượng công việc các đề án, dự án, nhiệm vụ chuyên môn (bao gồm các đề án, dự án, nhiệm vụ có nguồn vốn do nước ngoài tài trợ), đề tài khoa học công nghệ;

e) Chủ trì tổ chức công tác nghiệm thu cấp quản lý các đề án, dự án, nhiệm vụ chuyên môn theo kế hoạch được giao;

g) Hướng dẫn, tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện các đề án, dự án, nhiệm vụ được giao; kế hoạch và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước hàng năm của các đơn vị thuộc Trung tâm.

3. Công tác đầu tư xây dựng:

a) Chủ trì thẩm định danh mục các dự án đầu tư xây dựng mở mới thuộc phạm vi quản lý của Trung tâm;

b) Chủ trì tổng hợp kế hoạch đầu tư xây dựng hàng năm của Trung tâm; công khai phân bổ vốn đầu tư phát triển hàng năm; thẩm tra quyết toán vốn đầu tư xây dựng và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư xây dựng trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt;

c) Chủ trì tổ chức thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư; kiểm tra về đấu thầu theo quy định; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch đầu tư (bao gồm các dự án có nguồn vốn đầu tư xây dựng và nguồn vốn khác có tính chất xây dựng).

4. Công tác tài chính, kế toán:

a) Tổng hợp báo cáo tài chính của đơn vị dự toán cấp II đối với các đơn vị trực thuộc Trung tâm;

b) Chủ trì hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị trực thuộc Trung tâm thực hiện chế độ tài chính, kế toán theo quy định hiện hành;

c) Thực hiện việc kiểm tra xét duyệt, thẩm định báo cáo tài chính năm. Trình Tổng Giám đốc phê duyệt báo cáo quyết toán các nguồn kinh phí sự nghiệp hàng năm của các đơn vị trực thuộc Trung tâm theo quy định;

d) Thông báo, công khai quyết toán ngân sách hàng năm đối với các nguồn kinh phí sự nghiệp do ngân sách nhà nước cấp, các nguồn kinh phí viện trợ, vay nợ, các khoản phí, lệ phí và các nguồn kinh phí khác đối với các đơn vị dự toán trực thuộc.

5. Công tác thống kê: Chủ trì công tác thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ về các lĩnh vực công tác được giao; hướng dẫn, kiểm tra và đôn đốc việc thực hiện công tác thống kê, báo cáo của các đơn vị trực thuộc Trung tâm.

6. Quản lý tài sản của Nhà nước tại các đơn vị trực thuộc, Ban quản lý dự án theo quy định của Nhà nước:

a) Thẩm định danh mục, dự toán kinh phí mua sắm, sửa chữa tài sản hàng năm của các đơn vị thuộc Trung tâm trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt;

b) Đề xuất phương án quản lý, mua sắm, xử lý tài sản nhà nước (điều chuyển, thu hồi, nhượng bán, thanh lý) cho các đơn vị thuộc Trung tâm theo quy định hiện hành; chủ trì tổ chức thực hiện việc mua sắm tài sản tập trung sau khi được phê duyệt;

c) Hướng dẫn, tổng hợp báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước và kết quả kiểm kê tài sản nhà nước theo quy định của pháp luật. Quản lý hồ sơ, tài sản và các nguồn lực khác được giao.

7. Tham gia xây dựng, thẩm tra các định mức kinh tế – kỹ thuật, đơn giá sản phẩm thuộc lĩnh vực tài nguyên nước.

8. Hướng dẫn, kiểm tra và tổng hợp tình hình thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đối với các đơn vị thuộc Trung tâm.

9. Hướng dẫn, thẩm định và tổng hợp trình Bộ phê duyệt phương án tự chủ đối với các đơn vị thuộc Trung tâm.

10. Chủ trì xây dựng, soạn thảo các văn bản có liên quan đến công tác kế hoạch, tài chính, kế toán thuộc thẩm quyền quản lý của Trung tâm trình Tổng Giám đốc ban hành.

11. Chủ trì tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, viên chức làm công tác kế hoạch, đầu tư xây dựng, tài chính, kế toán và thống kê của Trung tâm.

12. Phối hợp với các đơn vị liên quan, đánh giá về chuyên môn, nghiệp vụ trong việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật đối với Kế toán trưởng hoặc Phụ trách kế toán trong các đơn vị trực thuộc, các Ban Quản lý dự án thuộc thẩm quyền quản lý của Trung tâm. Phối hợp với Văn phòng Trung tâm thực hiện công tác kế hoạch, tài chính, kế toán và thống kê thuộc phạm vi của đơn vị dự toán cấp III.

13. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Giám đốc giao.

Cơ cấu tổ chức và chế độ làm việc

  1. Lãnh đạo Ban có Trưởng ban và không quá 02 Phó Trưởng ban.

a) Trưởng ban chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc về các nhiệm vụ được giao và điều hành mọi hoạt động của Ban.

b) Phó Trưởng ban giúp việc Trưởng ban, chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về lĩnh vực công tác được phân công.

2. Chuyên viên thực hiện chế độ làm việc theo quy định, quy chế làm việc của Trung tâm; chịu trách nhiệm thi hành và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ được Lãnh đạo Ban phân công.