Ban Quy hoạch tài nguyên nước

Trưởng ban: Đỗ Trường Sinh
Điện Thoại: 04 37558161
Email: dotruongsinh@gmail.com

Theo Quyết định số 229/QĐ-TNNQG ngày 02 tháng 12 năm 2013, Ban Quy hoạch tài nguyên nước là tổ chức trực thuộc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, có chức năng tham mưu, giúp Tổng Giám đốc Trung tâm quản lý và tổ chức thực hiện lập quy hoạch tài nguyên nước.

Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Chủ trì xây dựng, trình Tổng Giám đốc các văn bản về quản lý các đề án, dự án quy hoạch tài nguyên nước theo chức năng của Trung tâm.

2. Chủ trì xây dựng chương trình, kế hoạch và biện pháp thực hiện lập quy hoạch tài nguyên nước theo chức năng của Trung tâm, trình Tổng Giám đốc.

3. Đề xuất các đề án, dự án và đề tài nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học, công nghệ về quy hoạch tài nguyên nước, trình Tổng Giám đốc.

4. Chủ trì kiểm tra định kỳ, đột xuất việc thực hiện chuyên môn, kỹ thuật, nội dung lập quy hoạch tài nguyên nước do các đơn vị trực thuộc Trung tâm thực hiện; trình Tổng Giám đốc các vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung trong quá trình lập quy hoạch tài nguyên nước.

5. Chủ trì thẩm định nội dung chuyên môn các đề án, dự án và hồ sơ sản phẩm quy hoạch tài nguyên nước do các đơn vị trực thuộc Trung tâm thực hiện; tham gia thẩm định các đề án, dự án khác theo phân công của Tổng Giám đốc.

6. Thường trực Hội đồng nghiệm thu các đề án, dự án quy hoạch tài nguyên nước do các đơn vị trực thuộc Trung tâm thực hiện và tham gia nghiệm thu các đề án, dự án khác theo phân công của Tổng Giám đốc.

7. Hướng dẫn, tập huấn kỹ thuật, chuyên môn nghiệp vụ về lập quy hoạch tài nguyên nước cho các đơn vị trực thuộc Trung tâm.

8. Chủ trì xây dựng báo cáo định kỳ về công tác lập quy hoạch tài nguyên nước do các đơn vị trực thuộc Trung tâm thực hiện; tổ chức xây dựng hệ thống dữ liệu về quy hoạch tài nguyên nước theo chức năng của Trung tâm.

9. Tham gia xây dựng chiến lược tài nguyên nước; tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế – kỹ thuật về quy hoạch tài nguyên nước.

10. Chủ trì thực hiện lập quy hoạch tài nguyên nước chung của cả nước và lập nhiệm vụ quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh.

11. Thực hiện lập quy hoạch tài nguyên nước các lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh và các đề tài nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học, công nghệ về quy hoạch tài nguyên nước theo phân công của Tổng Giám đốc.

12. Phối hợp thực hiện hợp tác quốc tế về quy hoạch tài nguyên nước và các đề án, dự án khác theo phân công của Tổng Giám đốc.

13. Phối hợp thực hiện cung cấp dịch vụ công trong lĩnh vực quy hoạch và điều tra tài nguyên nước theo phân công của Tổng Giám đốc.

14. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.

15. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Giám đốc giao.

Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Ban Quy hoạch tài nguyên nước có Trưởng ban và không quá 02 Phó Trưởng ban. Trưởng ban chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc về các nhiệm vụ được giao và điều hành mọi hoạt động của Ban. Phó Trưởng ban giúp việc Trưởng ban, chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về lĩnh vực công tác được phân công.

2. Chuyên viên thực hiện chế độ làm việc theo quy định, quy chế hiện hành; chịu trách nhiệm thi hành và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ được lãnh đạo Ban phân công.