Ban Quy hoạch tài nguyên nước

Trưởng ban: Đỗ Trường Sinh

Điện thoại: 024 37558161

Email: dtsinh@monre.gov.vn

Phó Trưởng ban: Phạm Thị Thu Hương

Điện thoại: 0243 6740498 (404)

Email: ptthuong_n@monre.gov.vn

Phó Trưởng ban: Nguyễn Đức Huy

Điện thoại: 0243 6740498 (405)

Email: ndhuy2@monre.gov.vn

 

Theo Quyết định số 288/QĐ-TNNQG ngày 08 tháng 11 năm 2022 của Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, Ban Quy hoạch tài nguyên nước có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức như sau:

Vị trí và chức năng

Ban Quy hoạch tài nguyên nước là tổ chức trực thuộc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, có chức năng tham mưu, giúp Tổng Giám đốc quản lý và tổ chức thực hiện việc lập, điều chỉnh quy hoạch về tài nguyên nước.

Nhiệm vụ và quyền hạn

 1. Chủ trì xây dựng, trình Tổng Giám đốc chương trình, kế hoạch, đề án, dự án và các nhiệm vụ của quy hoạch về tài nguyên nước; tổ chức thực hiện và hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện sau khi được phê duyệt.
 2. Kiểm tra định kỳ, đột xuất việc lập quy hoạch về tài nguyên nước do các đơn vị trực thuộc Trung tâm thực hiện; trình Tổng Giám đốc các vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung trong quá trình thực hiện việc lập, điều chỉnh quy hoạch về tài nguyên nước.
 3. Chủ trì thẩm định nội dung chuyên môn và hồ sơ, sản phẩm của quy hoạch về tài nguyên nước do các đơn vị trực thuộc Trung tâm thực hiện; tham gia thẩm định các đề án, dự án khác theo phân công của Tổng Giám đốc.
 4. Làm nhiệm vụ thường trực hội động nghiệm thu các đề án, dự án quy hoạch về tài nguyên nước do các đơn vị trực thuộc Trung tâm thực hiện và tham gia nghiệm thu các đề án, dự án khác theo phân công của Tổng Giám đốc.
 5. Hướng dẫn, tập huấn kỹ thuật, chuyên môn nghiệp vụ lập quy hoạch về tài nguyên nước cho các đơn vị trực thuộc Trung tâm.
 6. Chủ trì xây dựng báo cáo định kỳ của công tác lập quy hoạch về tài nguyên nước do các đơn vị trực thuộc Trung tâm thực hiện; tổ chức xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu của quy hoạch về tài nguyên nước theo chức năng của Trung tâm.
 7. Chủ trì thực hiện việc xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch tài nguyên nước; quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh và quy hoạch bảo vệ, khai thác, sử dụng nguồn nước liên quốc gia.
 8. Thực hiện việc lập, điều chỉnh quy hoạch tài nguyên nước; quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh; quy hoạch bảo vệ, khai thác, sử dụng nguồn nước liên quốc gia và các đề tài nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học, công nghệ liên quan đến quy hoạch về tài nguyên nước theo phân công của Tổng Giám đốc.
 9. Tham gia ý kiến đối với các dự án quy hoạch vùng, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành có khai thác, sử dụng tài nguyên nước theo sự phân công của Tổng Giám đốc.
 10. Tham gia xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế – kỹ thuật liên quan đến quy hoạch về tài nguyên nước.
 11. Thực hiện cung cấp dịch vụ công trong lĩnh vực quy hoạch và điều tra tài nguyên nước theo phân công của Tổng Giám đốc.
 12. Phối hợp thực hiện các nhiệm vụ hợp tác quốc tế có liên quan đến quy hoạch về tài nguyên nước và các đề án, dự án khác theo phân công của Tổng Giám đốc.
 13. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.
 14. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Giám đốc giao.

Cơ cấu tổ chức và chế độ làm việc

 1. Lãnh đạo Ban có Trưởng ban và không quá 02 Phó Trưởng ban.

a) Trưởng ban chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc về các nhiệm vụ được giao và điều hành mọi hoạt động của Ban.

b) Phó Trưởng ban giúp việc Trưởng ban, chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về lĩnh vực công tác được phân công.

2. Chuyên viên thực hiện chế độ làm việc theo quy định, quy chế làm việc của Trung tâm; chịu trách nhiệm thi hành và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ được Lãnh đạo Ban phân công.