Ban Quan trắc giám sát tài nguyên nước

Trưởng ban: Bùi Du Dương
Điện Thoại: 0966214316
Email: duongdubui@gmail.com; bdduong@monre.gov.vn

Ban Quan trắc giám sát tài nguyên nước tiền thân là Ban Quan trắc tài nguyên nước được thành lập theo Quyết định số 233/QĐ-TNNQG ngày 02 tháng 12 năm 2013, là tổ chức trực thuộc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, có chức năng tham mưu, giúp Tổng Giám đốc Trung tâm quản lý, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các hoạt động về quan trắc tài nguyên nước thuộc phạm vi quản lý của Trung tâm.

 
Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Chủ trì xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện việc quản lý, xây dựng và vận hành mạng quan trắc tài nguyên nước theo chức năng của Trung tâm trình Tổng Giám đốc.
2. Đề xuất các đề án, dự án, nhiệm vụ, đề tài nghiên cứu khoa học, công nghệ về công tác quan trắc, giám sát và bảo vệ tài nguyên nước trình Tổng Giám đốc.
3. Chủ trì thiết kế, vận hành, duy trì, nâng cấp, điều chỉnh, sửa chữa mạng lưới trạm, điểm, công trình, thiết bị quan trắc tài nguyên nước trình Tổng Giám đốc.
4. Chủ trì kiểm tra định kỳ, đột xuất về chuyên môn, kỹ thuật và nội dung thực hiện nhiệm vụ quan trắc, tổng hợp số liệu, dự báo, cảnh báo tài nguyên nước do các đơn vị trực thuộc Trung tâm thực hiện; trình Tổng Giám đốc các vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung trong quá trình thực hiện.
5. Chủ trì thẩm định nội dung chuyên môn và thường trực Hội đồng nghiệm thu hồ sơ sản phẩm các đề án, dự án, nhiệm vụ quan trắc tài nguyên nước do các đơn vị trực thuộc Trung tâm thực hiện.
6. Hướng dẫn, tập huấn kỹ thuật, chuyên môn nghiệp vụ về quan trắc, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước đối với các đơn vị trực thuộc Trung tâm.
7. Thực hiện các đề án, dự án, nhiệm vụ và các đề tài nghiên cứu khoa học, công nghệ về quan trắc, giám sát, bảo vệ tài nguyên nước theo phân công của Tổng Giám đốc.
8. Tham gia xây dựng chiến lược tài nguyên nước; tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế – kỹ thuật về quan trắc và bảo vệ tài nguyên nước theo phân công của Tổng Giám đốc..
9. Phối hợp thực hiện công tác hợp tác quốc tế về quan trắc, giám sát, bảo vệ tài nguyên nước theo phân công của Tổng Giám đốc.
10. Thực hiện thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ về các lĩnh vực công tác được giao.
11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Giám đốc giao.
Cơ cấu, tổ chức

1. Lãnh đạo Ban Quan trắc tài nguyên nước có Trưởng ban và không quá 02 Phó Trưởng ban. Trưởng ban chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc về các nhiệm vụ được giao và điều hành mọi hoạt động của Ban. Phó Trưởng ban giúp việc Trưởng ban, chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về lĩnh vực công tác được phân công.
2. Chuyên viên thực hiện chế độ làm việc theo quy định, quy chế hiện hành; chịu trách nhiệm thi hành và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ được lãnh đạo Ban phân công.