Đề xuất quy định đánh giá chất lượng tài liệu quan trắc tài nguyên nước mặt

1) Đoàn Tài nguyên nước: có trách nhiệm đánh giá chất lượng điều tra cơ bản của trạm mà đơn vị quản lý. Đây là tiêu chí đáng giá mức độ hoàn thành công việc của các cán bộ làm việc tại trạm.

Đánh giá chất lượng tại Đoàn theo tháng và chất lượng do Đoàn đánh giá phải được gửi về Liên đoàn trước ngày 10 hàng tháng.

Tiêu chí 1: Quan trắc đúng phương pháp.

Tiêu chí 2: Quan trắc đúng chế độ.

Tiêu chí 3: Ghi chép đầy đủ các hạng mục ghi trong sổ.

Tiêu chí 4: Kiểm tra kịp thời những nghi vấn, sai sót tại hiện trường, có ghi chú đầy đủ.

Xếp loại:

ng6

2) Cấp địa phương (Văn phòng vùng tại 3 Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc, miền Trung, miền Nam):

Văn phòng vùng nào có trách nhiệm đánh giá chất lượng tài liệu quan trắc của các trạm quan trắc tài nguyên nước mặt ở vùng đó.

Việc đánh giá chất lượng tài liệu quan trắc được đánh giá theo tháng, trước ngày 15 hàng tháng, Văn phòng vùng phải gửi kết quả đánh giá chất lượng tài liệu quan trắc của tháng trước cho các trạm quan trắc tài nguyên nước mặt ở vùng đó và Trung tâm Cảnh báo và Dự báo tài nguyên nước.

Việc đánh giá chất lượng tài liệu quan trắc của các trạm tại các vùng được đánh giá theo các tiêu chí sau:

Tiêu chí 1: Đảm bảo dung dượng quan trắc (20 điểm)

Tiêu chí 2: Thực hiện quy trình, quy phạm và thông tư hiện hành (30 điểm).

Tiêu chí 3: Công trình phương tiện đo đạc, máy móc và thiết bị (20 điểm)

Tiêu chí 4: Sổ quan trắc hàng tháng (30 điểm).

ng6

3) Cấp Trung ương (tại Trung tâm Cảnh báo và Dự báo tài nguyên nước):

Trung tâm Cảnh báo và Dự báo tài nguyên nước có trách nhiệm đánh giá chất lượng tài liệu quan trắc của tất cả các trạm quan trắc tài nguyên nước mặt trên toàn quốc.

Việc đánh giá chất lượng tài liệu quan trắc được đánh giá theo tháng, trước ngày 25 hàng tháng Trung tâm phải gửi kết quả đánh giá chất lượng tài liệu quan trắc của tháng trước cho Văn phòng vùng và Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia.

Tiêu chí 1: Đảm bảo dung dượng quan trắc (30 điểm)

Tiêu chí 2: Thực hiện quy định, quy phạm và thông tư hiện hành (35 điểm)

Tiêu chí 3: Chuyển dữ liệu file số về Trung tâm (35 điểm)

Tiêu chí 4: Thực hiện công tác đánh giá chỉnh biên tài liệu quan trăc (100 điểm)

ng7