Tăng cường công tác quản lý tài nguyên nước tỉnh Yên Bái

Ho_thac_ba

Là tỉnh vùng cao nhưng Yên Bái lại được thiên nhiên ưu đãi cho hồ Thác Bà rộng lớn cùng hàng loạt hồ ao, sông suối khác.Việc quản lý tốt TNN cũng như các chính sách phân bổ, quy hoạch Tài nguyên nước hợp lý sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, đặc biệt là lĩnh vực du lịch và nuôi trồng thủy sản.

Căn cứ Quyết định số 1425/QĐ-UBND và Quyết định số 118/QĐ-UBND của UBND tỉnh Yên Bái về việc xây dựng dự án Quy hoạch bảo vệ, khai thác và sử dụng tài nguyên nước tỉnh Yên Bái giai đoạn 2010 – 2020 và định hướng đến năm 2030, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước Quốc gia đã chỉ đạo Liên đoàn QH và điều tra TNN miền Bắc thực hiện “Quy hoạch bảo vệ, khai thác và sử dụng tài nguyên nước tỉnh Yên Bái đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030” nghiên cứu xem xét đánh giá, tính toán dự báo nhu cầu sử dụng nước; Đánh giá tiềm năng nguồn nước mặt, nước dưới đất; Xác định các vấn đề trong khai thác sử dụng TNN; dự báo xu thế diễn biến TNN trong kỳ quy hoạch; tính toán phân bổ kết hợp TNN cho các ngành dùng nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Dự án đã thực hiện từ 2011 đến năm 2013 và đạt được các kết quả sau:

Đánh giá tiềm năng TNN bao gồm: Lượng nước sinh ra trên toàn tỉnh đạt 12,84 m3/năm tính tính trung bình mỗi km2 là 1,86 triệu m3/km2. TNN mặt từ các con sông trên tỉnh vùng quy hoạch trung bình năm vào khoảng 8,47 tỷ m3, với dân số tỉnh tính đến năm 2012 đạt 765.688 người, tổng lượng dòng chảy trên đầu người trung bình của vùng quy hoạch đạt 11.165 m3/năm. Như vậy có thể thấy TNN của vùng quy hoạch nằm trong ngưỡng nhiều nước. Kết quả cho thấy khu vực Ngòi Thia 2 có nguy cơ thiếu nước nghiêm trọng vào mùa khô trong các kỳ quy hoạch.Trữ lượng tiềm năng nước dưới đất toàn vùng quy hoạch là 1.109.904 m3/ng, trong đó trữ lượng của tầng chứa nước bở rời đệ tứ…khoảng 160.537m3/ng và trong các tầng chứa nước khe nứt khoảng 949.387 m3/ng.

Đã tính toán, đánh giá được hiện trạng, nhu cầu sử dụng nước của ngành kinh tế đặc biệt là ngành nông nghiệp, sinh hoạt, thủy sản, chăn nuôi, công nghiệp… có ảnh hưởng đến quy hoạch phát triển nguồn nước, cũng như thực trạng các công trình và hệ thống các công trình khai thác và sử dụng nguồn nước. Xác định được xu thế biến động TNN trên địa bàn tỉnh. Kết quả tính toán cho thấy nhu cầu nước trong giai đoạn tới sẽ tăng nhanh từ 283,79 triệu m3/năm lên 389,96 m3/năm năm 2020 và đến năm 2030 nhu cầu nước sẽ tăng lên 433,56 triệu m3/năm.

Dự án làm cơ sở khoa học và định hướng cho việc xây dựng kế hoạch dài hạn, trung hạn và ngắn hạn trong công tác bảo vệ, khai thác và sử dụng TNN một cách bền vững phục vụ cho phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ môi trường tỉnh Yên Bái.

(Hải Lý – TT Dữ liệu QH&ĐT TNN)