Tìm kiếm nguồn nước sạch phục vụ đời sống sinh hoạt và phát triển kinh tế xã hội ở Đức Phổ – Quảng Ngãi

Bệnh viện Đặng Thùy Trâm nằm trên huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi vấn đề tìm kiếm nguồn nước sạch phục vụ cho bệnh viện và nhân dân trong huyện là hết sức cần thiết. Ngày 06 tháng 11 năm 2008, Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước ra Quyết định số 86/QĐ-QHĐTTNN phê duyệt Đề án “Đánh giá nguồn nước dưới đất vùng Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi”. Đề án nhằm giải quyết một phần khó khăn về nguồn nước sạch phục vụ cho ăn uống, sinh hoạt và phát triển kinh tế an ninh xã hội ổn định cuộc sống.

Vùng Đề án cách thành phố Quảng Ngãi khoảng 40 km về phía nam, chiếm hầu hết diện tích huyện Đức Phổ tỉnh Quảng Ngãi, một phần phía Bắc của huyện Hoài Nhơn, huyện An Lão, tỉnh Bình Định và một phần nhỏ phía Đông của huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi. Tổng diện tích 662 km2, gồm 8 xã và 1 thị trấn của huyện Đức Phổ, 2 xã phía Đông của huyện Ba Tơ, 2 xã phía Bắc của huyện An Lão, 2 xã phía Bắc của huyện Hoài Nhơn.
DL75

Đề án đã thực hiện khoan 20 lỗ khoan, trong đó có 14 lỗ khoan đảm bảo về số lượng và chất lượng nước được bàn giao cho địa phương quản lý sử dụng, với tổng lưu lượng khai thác các lỗ khoan là 2.544 m3/ngày. Đề án đã đánh giá nguồn nước dưới đất cho vùng Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi với các kết quả như sau:

– Xác định được 2 tầng chứa nước chính có ý nghĩa khai thác là tầng chứa nước lỗ hổng trầm tích Holocen (qh) và tầng chứa nước lỗ hổng trầm tích Pleistocen (qp).

– Phân cấp trữ lượng khai thác cấp C1, C2 cho toàn vùng như sau:

+ Trữ lượng cấp C1: 7.205 m3/ngày.

+ Trữ lượng cấp C2: 3.148 m3/ngày.

– Kết quả đánh giá trữ lượng động tự nhiên của vùng là 348.233 m3/ngày, trữ lượng khai thác tiềm năng nước dưới đất là 356.000 m3/ngày, trong đó đánh giá được trữ lượng khai thác tiềm năng cho các khu vực có triển vọng khai thác là 183.173 m3/ngày.

(Phạm Thu)