Thực hiện các dự án về Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước dưới đất.

anh_minh_hoa_BDKH

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về ứng phó với biến đổi khí hậu, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường giao triển khai 02 dự án đánh giá các tác động của biến đổi khí hậu tới tài nguyên nước dưới đất tại Đồng bằng sông Cửu Long và vùng ven biển miền Trung:

1. Dự án “Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước dưới đất vùng đồng bằng sông Cửu Long, đề xuất các giải pháp ứng phó” do Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam thực hiện. Dự án được triển khai thực hiện từ năm 2011 và đã hoàn thành trong năm 2014, Với mục tiêu đánh giá các tác động của khai thác, biến đổi khí hậu tới tài nguyên nước dưới đất và đề xuất các giải pháp ứng phó nhằm phục vụ hiệu quả sự phát triển bền vững kinh tế – xã hội của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Vùng kinh tế trọng điểm đồng bằng sông Cửu Long (KTTĐ ĐBSCL) thuộc cực Nam của tổ quốc, là trung tâm lớn về sản xuất lúa gạo, nuôi trồng, đánh bắt và chế biến thủy sản, xuất khẩu nông thủy sản của cả nước; chuyển giao công nghệ sinh học, cung cấp giống, các dịch vụ kỹ thuật, chế biến và xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp,.v.v. Điều tra, đánh giá chi tiết về tài nguyên nước nói chung, đặc biệt là tài nguyên nước dưới đất trong vùng hiện nay vẫn còn nhiều hạn chế và bất cập, thiếu nhiều thông tin dữ liệu phục vụ công tác quản lý, quy hoạch tài nguyên nước.

Nhằm phục vụ việc quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội; đảm bảo an ninh quốc phòng; quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên nước dưới đất bền vững, góp phần xây dựng 4 tỉnh – thành phố trở thành vùng KTTĐ theo chủ trương của Chính phủ, vào ngày 19 tháng 8 năm 2010 Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phê duyệt dự án “Điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất vùng kinh tế trọng điểm đồng bằng sông Cửu Long”. Vùng nghiên cứu bao gồm 4 tỉnh – thành phố: tỉnh An Giang, tỉnh Kiên Giang, tỉnh Cà Mau và thành phố Cần Thơ, với tổng diện tích là 15.702 km2 (trừ vùng hải đảo).

2. Dự án “Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước dưới đất vùng ven biển miền Trung (từ Đà Nẵng đến Phú Yên) và đề xuất giải pháp quy hoạch, bảo vệ tài nguyên nước dưới đất trong bối cảnh biến đổi khí hậu” do Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung thực hiện. Dự án được thực hiện trong thời gian từ năm 2012- 2015.

Dự án “Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu, nước biển dâng đến tài nguyên nước dưới đất vùng ven biển miền Trung (từ Đà Nẵng đến Phú Yên) và đề xuất giải pháp quy hoạch và bảo vệ tài nguyên nước dưới đất trong bối cảnh biến đổi khí hậu” được thực hiện trên diện tích vùng: 27958 km2; diện tích bốn đồng bằng: 6376 km2; diện tích khảo sát bổ sung: 2037 km2; diện tích tổng hợp tài liệu: 5376 km2 (từ Đà Nẵng đến Phú Yên) nhằm:

– Đánh giá tác động của BĐKH và mực nước biển dâng đến tài nguyên nước dưới đất vùng đồng bằng ven biển miền Trung (từ Đà Nẵng đến Phú Yên);

– Đề xuất định hướng quy hoạch khai thác, sử dụng và bảo vệ nước dưới đất trong điều kiện tác động của BĐKH và mực nước biển dâng, vùng đồng bằng ven biển miền Trung (từ Đà Nẵng đến Phú Yên).
Dự án đã đạt được một số kết quả nổi bật như: – Đã đánh giá được tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng đến tài nguyên nước dưới đất trong vùng nghiên cứu. Cụ thể hơn: – Đề xuất giải pháp quy hoạch và bảo vệ nước dưới đất trong bối cảnh biến đổi khí hậu./.

(Thanh Loan- VP NAWAPI)