Quy trình xây dựng được công cụ mô phỏng kết quả dự báo tài nguyên nước dưới đất


Công tác quan trắc tài nguyên nước chỉ có hiệu quả thiết thực khi các số liệu quan trắc được sử dụng để đưa ra các bản tin dự báo, cảnh báo một cách kịp thời, cung cấp đến người sử dụng như các cơ quan quản lý nhà nước, Sở tài nguyên môi trường ở các địa phương, người dân và doanh nghiệp trên cả nước. Tuy nhiên phần lớn các bản tin thông báo, cảnh báo và dự báo nước dưới đất chủ yếu được thể hiện, trình bày dưới dạng bản tin giấy, kết quả dự báo sau khi tính toán bằng các phương pháp chủ yếu ở dạng số học, cách thức thể hiện chưa sinh động còn nhiều hạn chế trong việc thể hiện nội dung đòi hỏi người đọc phải có kiến thức chuyên môn về lĩnh vực tài nguyên nước. Chính vì vậy đề tài:”Nghiên cứu ứng dụng bộ công cụ mô phỏng kết quả dự báo tài nguyên nước dưới đất” để xây dựng được công cụ mô phỏng kết quả dự báo tài nguyên nước dưới đất.

B1: Thu thập yêu cầu và phân tích nội dung thông tin dữ liệu

Mục đích của bước này là để xác định các yêu cầu chức năng và phi chức năng của phần mềm và phân tích nội dung thông tin dữ liệu.

B2: Mô hình hóa chi tiết nghiệp vụ

Trên cơ sở yêu cầu nghiệp vụ, cụ thể là yêu cầu về tạo lập bộ công cụ mô phỏng kết quả dự báo mực nước nước dưới đất và áp dụng tại vùng Nam Bộ cùng với nội dung chi tiết thông tin dữ liệu. Nội dung các nghiệp vụ này như sau:

– Nhập dự liệu kết quả dự báo mực nước dưới đất vùng Nam Bộ;

– Kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu.

– Hiển thị dữ liệu theo quy tắc của bộ công cụ mô phỏng

B3: Thiết kế

Mục đích là nhằm thiết kế chi tiết phần mềm dựa trên các kết quả thu thập, phân tích ở các bước trên. Sản phẩm của bước này được sử dụng cho giai đoạn lập trình và kiểm thử.

B4: Lập trình

Mục đích của hạng mục này là nhằm viết mã nguồn dựa trên các bản thiết kế chi tiết phần mềm.

B5: Kiểm thử

Mục đích là để phát hiện các lỗi trong phần mềm để tiến hành sửa chữa nhằm đảm bảo phần mềm đáp ứng các yêu cầu đã đặt ra.

B6: Triển khai

Mục đích là để đưa phần mềm vào sử dụng trong môi trường thực tế. Các bước đã được thực hiện:

– Đóng gói phần mềm.

– Cài đặt phần mềm.

– Xây dựng tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm.

– Hướng dẫn sử dụng cho người dùng cuối.

B7: Quản lý và cập nhật thay đổi

Mục đích là nhằm ghi nhận các yêu cầu thay đổi và cập nhật các sản phẩm để đáp ứng các yêu cầu thay đổi trong quá trình phát triển phần mềm. Các bước đã thực hiện:

– Ghi nhận yêu cầu thay đổi.

– Cập nhật các sản phẩm để đáp ứng yêu cầu thay đổi

B8: Nghiệm thu và giao nộp sản phẩm

Mục đích là để phục vụ nghiệm thu và bàn giao các sản phẩm đã kiểm tra. Các bước đã thực hiện:

– Lập báo cáo tổng kết nhiệm vụ và phục vụ nghiệm thu sản phẩm

– Đóng gói các sản phẩm dạng giấy và dạng số

– Giao nộp sản phẩm về đơn vị sử dụng và đơn vị chuyên trách công nghệ thông tin theo phân cấp/quy định quản lý để phục vụ quản lý, lưu trữ và đưa vào hệ thống thông tin ngành tài nguyên và môi trường.

B9:Bảo trì sản phẩm

Bảo trì phần mềm là việc đảm bảo cho phần mềm hoạt động ổn định, có hiệu quả theo thiết kế ban đầu sau khi đã được xây dựng xong.