Quế Võ (Bắc Ninh): Hoàn thành quy hoạch khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước đến năm 2020

Theo quy hoạch phát triển KT-XH huyện Quế Võ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2016-2020 của huyện đạt 10,5%/năm; giai đoạn 2021-2030 đạt từ 9,5%/năm; GDP bình quân đầu người năm 2020 đạt khoảng 3.230 USD và đến năm 2030 đạt 10.390 USD.

Ngày 08 tháng 8 năm 2011, UBND tỉnh Bắc Ninh ký Quyết định số 942/QD-UBND về việc phê duyệt Đề cương Dự án “Quy hoạch khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước huyện Quế Võ đến năm 2020” nhằm xác định những tồn tại, các vấn đề trong khai thác, sử dụng, phát triển, bảo vệ tài nguyên nguyên nước qua đó đề xuất các giải pháp quản lý, khai thác sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước nhằm phát triển bền vững tài nguyên nước phục vục phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện.

Theo nội dung phê duyệt, Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc trực thuộc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia – Bộ TN&MT đã triển khai thực hiện dự án với các nội dung chủ yếu:nghiên cứu xem xét đánh giá, tính toán dự báo nhu cầu sử dụng nước, đánh giá tiềm năng nước mặt, nước dưới đất, xác định các vấn đề trong khai thác sử dụng tài nguyên nước, dự báo xu thế diễn biến tài nguyên nguyên nước trong kỳ quy hoạch; tính toán phân bổ kết hợp tài nguyên nước cho các ngành dùng nước trên địa bàn huyện Quế Võ đến năm 2020 theo 2 kịch bản trong trường hợp bình thường và thiếu nước. Qua đó, sẽ lựa chọn phương án tối ưu đề đề xuất các giải pháp quản lý, khai thác sử dụng tài nguyên nước một cách hợp lý; xác định các mục tiêu chất lượng nước cho từng khu vực, tính toán áp lực ô nhiễm trên từng khu vực theo 3 phương án.

Que_vo

Qua một 2 năm thực hiện, dự án đã đánh giá được xu thế diễn biến tài nguyên nước trên địa bàn huyện. Tổng nhu cầu sử dụng nước toàn huyện năm 2010 là 120,35 m3/năm, đến năm 2015 và năm 2020 lần lượt là 125,22 và 133,8 m3/năm. Trong đó, nhu cầu nước cho ngành nông nghiệp chiếm tỷ lệ cao nhất, tiếp đến là nhu cầu nước thủy sản, công nghiệp và sinh hoạt. Khu vực Việt Hùng – Chi Lăng và khu Hán Quảng có nguy cơ thiếu nước nghiêm trọng vào mùa khô.

Nội dung quy hoạch cũng đã đưa ra 3 phương án phân bổ tài nguyên nước ứng với 2 trường hợp năm ít nước và năm nước trung bình. Qua tính toán định lượng cân bằng nước, 3 phương án đã đưa ra được bức tranh toàn cảnh và việc phân bổ, chia sẻ nguồn nước mặt và nguồn nước dưới đất trên địa bàn huyện Quế Võ. Theo đó, phương án được lựa chọn là đề xuất cho quy hoạch tài nguyên nước là phân bổ chia sẻ nguồn nước một cách hài hòa, hợp lý đồng thời đảm bảo được các mục tiêu sử dụng nước. Phương án này đảm bảo 100% nhu cầu cho sinh hoạt, công nghiệp và hạn chế mức thiếu nước thấp nhất cho các ngành nghề khác đồng thời đảm bảo nhu cầu nước cho môi trên sông chính và một số nhánh. Nội dung không kém quan trọng trong quy hoạch là đã đề xuất được các giải pháp khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước hợp lý nhất.

Các nội dung quy hoạch phê duyệt đã được thực hiện một cách đúng đắn, đảm bảo tính khoa học cao. Những kết quả này góp phần cho chính quyền địa phương hoạch định những chính sách, phương án quy hoạch hợp lý góp phần vào sự phát triển chung của huyện./.

(Mai Phú Lực – Trung tâm Dữ liệu tài nguyên nước)