Nghiên cứu xây dựng danh bạ dữ liệu tài nguyên nước

Danh bạ dữ liệu tài nguyên nước (hay còn gọi là thư mục dữ liệu tài nguyên nước) là một thư mục đã được số hoá, liệt kê các tập hợp dữ liệu về tài nguyên nước và các nguồn tài nguyên thiên nhiên khác có liên quan.

Để có các quyết định đúng đắn nhất về quản lý nước và các nguồn tài nguyên thiên nhiên , những người có trách nhiệm cần được truy nhập tất cả các thông tin liên quan bất kể thông tin đó do cơ quan nào cung cấp hoặc lưu trữ. Thông tin có thể bao gồm các dữ liệu về khí tượng thuỷ văn, môi trường… được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu máy tính, dưới dạng các báo cáo, các đánh giá ảnh hưởng môi trường và các dạng thông tin khác. Danh bạ dữ liệu về tài nguyên nước sẽ trở thành một phương tiện truy nhập và chia sẻ thông tin hữu hiệu đối với các cơ quan quản lý và các cơ quan hay cá nhân khác cần tới thông tin. Chia sẻ thông tin là điều kiện thiết yếu cho việc quản lý thành công lưu vực sông cũng như việc xây dựng tổ chức lưu vực sông trở thành một phương tiện quản lý tài nguyên nước một cách có hiệu quả.

grab1429669310grab1428566347110221131449_389_49

Danh bạ dữ liệu là một cơ sở dữ liệu máy tính chứa đựng không chỉ các dữ liệu mà cả các thông tin bao gồm dữ liệu nào sẵn có, trong khoảng thời gian nào, ai quản lý, phải liên hệ với ai để lấy được dữ liệu này… Nói chung, các yêu cầu thường dẫn tới việc lựa chọn một vùng nào đó trên bản đồ, sau đó nhập một số các từ khoá (keywords) mô tả loại thông tin cần tìm. Hệ thống sau đó sẽ cung cấp một danh mục các tập hợp dữ liệu đáp ứng các tiêu chuẩn đề ra và lúc đó, người sử dụng sẽ biết nơi nào có thông tin phù hợp.

Danh bạ dữ liệu Tài nguyên nước là các thông tin và dữ liệu về tài nguyên nước đang được các cơ quan quản lý tạo ra một nguồn tài liệu tham khảo có thể truy nhập rộng rãi, đơn giản và tiện lợi. Thông qua đó, người sử dụng có thể nhanh chóng biết được thông tin có phù hợp với lĩnh vực của mình hay không, cũng như cần phải liên lạc với ai hay tổ chức nào để lấy thông tin đó. Danh bạ dữ liệu chủ yếu cung cấp các thông tin tham khảo về dữ liệu, bản thân nó không phải là dữ liệu. Ở đây không thu thập tất cả các dữ liêu và thông tin vào hệ thống máy tính. Các dữ liệu vẫn thuộc quyền quản lý của các cơ quan đang lưu trữ các dữ liệu này.

Thông tin và dữ liệu sẵn có là vô cùng cần thiết đối với việc thành công của các dự án ở Việt Nam. Tất cả các cơ quan nhà nước, cơ quan tư vấn và các tổ chức hỗ trợ quốc tế đều nhận thấy thông tin và dữ liệu là một vấn đề quan trọng và hệ thống Danh bạ dữ liệu mới chỉ là giải pháp bước đầu.

Thư viện thông tin nguồn: bao gồm các tư liệu liên quan đến các luật định, chính sách phát triển kinh tế xã hội, khai thác và bảo vệ môi trường, các tư liệu về hiện trạng ( niên giám thống kê, bản đồ hiện trạng,… ) và các tài liệu quy hoạch phát triển kinh tế ngành và kế hoạch phát triển kinh tế tổng hợp ( các bản đồ quy hoạch ) của tỉnh. Thư viện thông tin nguồn có cấu trúc  như sau :

+ Mã định danh (ID) của dữ liệu (tự động cập nhật)

+ Tiêu đề của dữ liệu

+ Kiểu định dạng (văn bản, file số  liệu, bản đồ ,…)

+ Kích thước dữ liệu (số trang, dung lượng file, tỉ lệ bản đồ,…)

+ Tên tác giả, biên tập viên, cơ quan lưu trử, quản lý dữ liệu.

+ Năm công bố

+ Người cung cấp, thời gian cung cấp

Trên các giao diện này tồn tại nhiều thực đơn ( menu) cho phép cập nhật , sửa chửa , tạo mới các lớp thông tin, tìm kiếm thông tin, liên kết giữa CSDL – Bản đồ và các thông tin văn bản một cách dễ dàng.

Qua những tài liệu đã thu thập được, xây dựng danh bạ dữ liệu trong các lĩnh vực trên thế giới luôn là vấn đề được chính phủ và doanh nghiệp các nước đặt lên hàng đầu. Thông tin và dữ liệu sẵn có là vô cùng cần thiết đối với việc thành công của các dự án. Tất cả các cơ quan nhà nước, cơ quan tư vấn và các tổ chức hỗ trợ quốc tế đều nhận thấy thông tin và dữ liệu là một vấn đề quan trọng và hệ thống metadata, ứng danh danh bạ mới chỉ là giải pháp bước đầu. Mỗi cơ quan, tổ chức đang lưu trữ nhiều thông tin nghiên cứu, dự án và các hoạt động khác có thể rất cần thiết đối với các tổ chức và cá nhân khác, có thể dưới nhiều hình thức mà trước đó chúng ta chưa nhận ra. Sự hợp tác về thông tin và dữ liệu đang lưu trữ ở cơ quan, tổ chức đó là rất cần thiết. Những dự án có thể thành công hay không đôi lúc còn phụ thuộc chủ yếu vào sự hợp tác giữa các tổ chức và cá nhân với nhau.