Nghiên cứu ứng dụng các chỉ số đánh giá nhanh về tài nguyên nước lưu vực sông phục vụ cho giai đoạn lập nhiệm vụ quy hoạch tài nguyên nước

Để xác định đối tượng, phạm vi, nội dung quy hoạch tài nguyên nước nhằm giải quyết các vấn đề về tài nguyên nước, nhu cầu sử dụng nước, tiêu nước, các vấn đề trong bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, phòng, chống khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra trên lưu vực sông, vùng quy hoạch một cách chính xác và đúng yêu cầu. Cần phải có phương pháp, công cụ phù hợp hỗ trợ cho việc nhận xét, đánh giá các vấn đề về tài nguyên nước kể cả định lượng, định tính.    

Hiện nay, việc sử dụng các chỉ số đánh giá về tài nguyên nước đã được nhiều nước trên thế giới như Úc, Hà Lan… ứng dụng trong việc xác định các vấn đề về tài nguyên nước. Tuy nhiên, ở Việt Nam việc ứng dụng các chỉ số đánh giá về tài nguyên nước chủ yếu mới chỉ được áp dụng trong một số nghiên cứu chưa thể hiện tính đồng bộ và thống nhất. Trong một số dự án lập nhiệm vụ quy hoạch tài nguyên nước hiện nay, việc xác định các vấn đề về tài nguyên nước chưa thực sự thuyết phục vì chủ yếu mang tính định tính còn thiếu tính khoa học và logic trong đánh giá, xác minh các vấn đề.

Vì vậy, việc lựa chọn được bộ chỉ số đánh giá về tài nguyên nước ứng dụng cho giai đoạn lập nhiệm vụ quy hoạch tài nguyên nước phục vụ cho công tác quy hoạch tài nguyên nước là hết sức cần thiết. Đề tài “Nghiên cứu ứng dụng các chỉ số đánh giá nhanh về tài nguyên nước lưu vực sông phục vụ cho giai đoạn lập nhiệm vụ quy hoạch tài nguyên nước” đã được thực hiện và kết quả đã đề xuất được các chỉ số đánh gia tài nguyên nước như:

1. Chỉ số đánh giá các vấn đề cần giải quyết trong khai thác, sử dụng tài nguyên nước

a) Chỉ số khả năng nguồn nước hàng năm và trong mùa khô

b) Chỉ số khai thác tài nguyên nước hàng năm và trong mùa khô

c) Chỉ số sử dụng nước cho các ngành

2. Chỉ số đánh giá các vấn đề cần giải quyết trong bảo vệ tài nguyên nước

a) Chỉ số đoạn sông bị suy thoái và ô nhiễm

b) Chỉ số mực nước sông

c) Chỉ số chất lượng nước mặt

3. Chỉ số đánh giá các vấn đề cần giải quyết trong phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra: Chỉ số hoạt động khai thác nước trên sông

Đề tài đã đề xuất được các chỉ số đánh gia nhanh về tài nguyên nước áp dụng cho các lưu vực sông, phục vụ hiệu quả công tác quy hoạch tài nguyên nước.