Nam Định: Ưu tiên cấp nước theo hiệu quả kinh tế sử dụng nước cao nhất

Năm 2015, Trung tâm Kỹ thuật và Tư vấn tài nguyên nước thuộc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia – Bộ Tài nguyên và Môi trường đã lập quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Nam Định đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Kết quả của dự án đã cung cấp cho tỉnh những thông tin quan trọng cho việc phân bổ sử dụng nước phục vụ phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn toàn tỉnh.

Theo đó, đến năm 2020 tổng lượng nước mặt cần cung cấp là khoảng 1.181,2 triệu m3/năm. Trong đó, cấp nước cho nông nghiệp (tưới + chăn nuôi) là 649,056 triệu m3/năm (chiếm 54,95%), cấp nước cho công nghiệp là 38,281 triệu m3/năm (chiếm 3,24%), cấp nước cho thủy sản là 338,308 triệu m3/năm (chiếm 28,64% tổng lượng nước cần cung cấp).

Đến năm 2030 tổng lượng nước mặt cần cung cấp là 1.191,962 triệu m3/năm. Trong đó, cấp nước cho nông nghiệp (tưới + chăn nuôi) là 629,251 triệu m3/năm (chiếm 52,79%), cấp nước cho công nghiệp là 43,671 triệu m3/năm (chiếm 3,67%), cấp nước cho thủy sản là 341,706 triệu m3/năm (chiếm 28,67 % tổng lượng nước cần cung cấp).

DL63

Tỷ lệ nước cho mục đích sinh hoạt liên quan tới sức khỏe và đời sông con người nên có vai trò và vị trí quan trọng bậc nhất trong tất cả các nhu cầu sử dụng. Bên cạnh đó, ngành sử dụng nước nào sử dụng nước mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất thì sẽ được ưu tiên. Trên cơ sở đó, tại Nam Định, có thể thấy các ngành sử dụng nước có tiêu hao nguồn nước như tưới, cấp nước cho chăn nuôi, thủy sản… thì nước sử dụng cho công nghiệp lại mang lại hiệu quả kinh tế cao, có thể gấp nhiều lần nước sử dụng cho các nhu cầu khác nên xét về hiệu quả nước cũng phải được ưu tiên cấp nước cho công nghiệp. Thứ tự ưu tiên của các nhu cầu sử dụng nước tại tỉnh Nam Định xác định như sau:

1. Đảm bảo đủ nước sử dụng cho sinh hoạt cả về số lượng và chất lượng;

2. Đảm bảo dòng chảy tối thiểu cho môi trường để duy trì hệ sinh thái thủy sinh trên các sông chính của từng khu dùng nước; 

3. Đảm bảo yêu cầu nước cho phát triển công nghiệp, ưu tiên các khu công nghiệp tập trung, cụm công nghiệp đóng góp giá trị kinh tế lớn cho tỉnh;

4. Đảm bảo cung cấp nước cho ngành nông nghiệp (bao gồm chăn nuôi, trồng trọt, thủy sản).

Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Nam Định đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 đã nghiên cứu xem xét đánh giá, tính toán dự báo nhu cầu sử dụng nước; Đánh giá số lượng và chất lượng nguồn nước mặt, nước dưới đất; Xác định các vấn đề nổi cộm trong khai thác sử dụng tài nguyên nước; dự báo xu thế diễn biến tài nguyên nước trong kỳ quy hoạch; tính toán phân bổ tài nguyên nước cho các ngành dùng nước trên địa bàn tỉnh Nam Định đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 theo 3 phương án: Phát triển bình thường; Thay đổi nguồn cung và Quản lý tổng hợpứng với các trường hợp lượng nước đến ít và cực đoan về nước, qua đó lựa chọn phương án tối ưu để đề xuất các giải pháp quản lý, khai thác sử dụng tài nguyên nước một cách hợp lý, bền vững./.

(Mai Phú Lực)