Kết quả thực hiện đề án “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn” tại 05 đô thị lớn

Trong năm 2016, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia tiếp tục tiến hành thi công một số hạng mục công việc của đề án “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn” theo dự toán được duyệt tại 05 đô thị lớn: Thành phố Hà Nội, Buôn Mê Thuột, Hải Dương, Thái Nguyên và Thành phố Hồ Chí Minh. Đến cuối năm, công tác thu thập, điều tra, phân tích tổng hợp dữ liệu để phục vụ xây dựng các phương án cũng như giải pháp bảo vệ nguồn tài nguyên nước dưới đất cơ bản đã hoàn thành ở các đô thị Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Buôn Mê Thuột và Hải Dương với các kết quả chính đạt được như sau:

IMG_2226_resize

– Đô thị Hà Nội:

Làm rõ cấu trúc ĐCTV các khu vực miền cấp, miền vận động; khoanh định được các cửa sổ ĐCTV giữa các TCN, các vị trí sông Hồng cắt trực tiếp vào TCN; đánh giá chính xác trữ lượng, chất lượng và khoanh vùng NDĐ bị ô nhiễm.

Đánh giá được thực trạng và các vấn đề trong khai thác nước dưới đất trên địa bàn Hà Nội hiện nay, đã chỉ ra các bãi giếng, các hành lang khai thác nước dưới đất không hợp lý và các vị trí phễu khai thác hạ thấp quá mức; đánh giá, dự báo mức độ ảnh hưởng của hạ thấp mực nước dưới đất đến sụt lún nền đất, gia tăng ô nhiễm và nhiễm mặn nước dưới đất.

Đánh giá được hiện trạng các nguồn thải trên địa bàn Hà Nội, phân loại nguy cơ và tác động gây ô nhiễm NDĐ; xác định chi tiết đặc điểm ĐCTV các khu vực nguồn thải có nguy cơ gây ô nhiễm cao, tiến hành các thí nghiệm bơm thả chất chỉ thị để xác định cơ chế dịch chuyển chất bẩn tại các khu vực trọng điểm; khoanh định được các khu vực cần thực hiện các giải pháp bảo vệ NDĐ.

IMG_2212_resize

– Đô thị Hải Dương:

Kết quả thi công các dạng công tác điều tra, khảo sát thực địa, công tác địa vật lý, khoan nghiên cứu ĐCTV đã làm sáng tỏ được diện phân bố của các tầng chứa nước, thấm nước yếu hoặc thực tế không chứa nước, các khu vực bị nhiễm mặn của các tầng chứa nước Holocen, Pleistocen và Neogen. Các thí nghiệm bổ sung trong quá trính điều tra khảo sát tổng quan và điều tra khảo sát chi tiết đã xác định được phạm vi cung cấp thấm từ nước sông cho nước dưới đất, phân bố ranh giới nhiễm mặn của các tầng chứa nước qp2 và qp1. Kết quả bơm hút nước thí nghiệm 5 chùm lỗ khoan tính toán được các thông số ĐCTV cơ bản và chuyên môn; các thông số phục vụ cho việc nghiên cứu, xây dựng mô hình xác định cơ chế dịch chuyển của ranh giới mặn nhạt các tầng chứa nước cần bảo vệ.

Kết quả phân tích, đánh giá cấu trúc địa chất thủy văn, sự phân bố, số lượng, chất lượng của các tầng chứa nước đã làm sáng tỏ chiều sâu phân bố, chiều dày của các tầng chứa nước và các khu vực phân bố cửa sổ địa chất thủy văn. Kết quả tính toán trữ lượng tiềm năng nước dưới đất khu vực nghiên cứu với diện tích 500km2 là 1.229.368 m3/ngày. Trong đó tầng chứa nước Pleistocen trên (qp2) có trữ lượng lớn nhất là 372.042 m3/ngày. Tầng chứa nước Holocen (qh) có trữ lượng tiềm năng vùng nước nhạt lớn nhất, đạt 169.188 m3/ngày.

Đã xác định được hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước dưới đất và các vấn đề do khai thác nước dưới đất gây ra tại khu vực đô thị Hải Dương chủ yếu là suy thoái chất lượng nước do ranh giới nhiễm mặn của các tầng chứa nước có xu hướng mở rộng theo thời gian.

Đã xác định được một số nguồn thải có nguy cơ gây ô nhiễm lớn cho nước dưới đất. Tại các khu vực nguồn thải trọng điểm này đã tiến hành điều tra làm sáng tỏ được cấu trúc địa chất và con đường gây ô nhiễm cho nước dưới đất. Định hướng cho giai đoạn tiếp theo lấy mẫu nước phân tích, công tác địa vật lý, khoan hút nước thí nghiệm nghiên cứu cơ chế dịch chuyển của các chất gây ô nhiễm tại khu vực các điểm có nguy cơ ô nhiễm cao trong khu vực đô thị Hải Dương.

– Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh:

Đã đánh giá được khả năng tự bảo vệ, các tác động, nguyên nhân, con đường gây cạn kiệt, ô nhiễm và nhiễm mặn nước dưới đất; Khoanh định được các khu vực nước dưới đất bị khai thác vượt quá khả năng cung cấp cần có biện pháp phục hồi và bảo vệ; Đánh giá được nguy cơ nhiễm bẩn và nhiễm mặn nước dưới đất; Đề ra các giải pháp kỹ thuật hợp lý để bảo vệ nước dưới đất cho đô thị thành phố Hồ Chí Minh; Xác định nguồn nước dưới đất bị cạn kiệt do khai thác nước và chỉ rõ các hành lang khai thác nước không hợp lý (thể hiện thông qua chỉ số tốc độ suy giảm mực nước trung bình năm của các tầng chứa nước).

– Đô thị Buôn Mê Thuột:

Thực hiện nội dung điều tra xác định khả năng tự bảo vệ, các tác động, các nguyên nhân, con đường gây cạn kiệt, ô nhiễm nước dưới đất; tính toán khả năng và mức độ tự bảo vệ của các tầng chứa nước. Kết quả điều tra cho thấy lượng nước dưới đất đang khai thác (342.531m3/ng) đã vượt quá trữ lượng khai thác an toàn (284.581m3/ng) của tầng chứa nước bazan (tầng chứa nước chính ở đô thị Buôn Mê Thuột); mực nước tĩnh ở các lỗ khoan quan trắc có xu hướng giảm xuống rõ rệt, từ 2-7m kể từ năm 1996 đến nay. Đã phân tích, đánh giá ở đô thị Buôn Mê Thuột có 9 vùng có khả năng bị nhiễm bẩn ở mức độ cao, từ đó chọn 3 vùng đặc trưng bố trí các chùm lỗ khoan nghiên cứu các thông số chuyên môn phục vụ cho việc đánh giá tác động của các nguồn ô nhiễm đến nguồn nước dưới đất. Kết quả thi công các chùm lỗ khoan đã cung cấp các số liệu, dữ liệu phục vụ cho các công việc tiếp theo của dự án trong năm 2017.

Đây là đề án quy mô lớn và quan trọng, năm 2014 – 2016 đã thực hiện một số nội dung theo đề án được phê duyệt tại 05 đô thị Hà Nội, Buôn Mê Thuột, TP Hồ Chí Minh, Thái Nguyên, Hải Dương. Năm 2017, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia sẽ tiến hành lập báo cáo tổng kết và sớm đưa các kết quả này chuyển giao cho địa phương để triển khai các giải pháp bảo vệ nguồn tài nguyên nước dưới đất đảm bảo khai thác sử dụng bền vững cho các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội./.

(Thanh Loan- NAWAPI)