Kết quả của việc nghiên cứu nội dung thể hiện và lập bộ maket bản đồ Quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông.

Trong tiến trình phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, các hoạt động liên quan đến khai thác sử dụng, phát triển tài nguyên nước diễn ra ngày càng mạnh mẽ do nhu cầu sử dụng nước của các nghành kinh tế, lĩnh vực, hộ dùng nước không ngừng gia tăng kể cả chất và lượng, làm mất cân bằng nước, các nguồn nước đang có xu hướng bị cạn kiệt, ô nhiễm nghiêm trọng. Sản phẩm bản đồ quy hoạch tài nguyên nước còn chung chung, nội dung thể hiện các lớp thông tin trên bản đồ chưa thống nhất. Đề tài “Nghiên cứu nội dung thể hiện và lập bộ maket bản đồ Quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông” đã xác định được danh mục bộ bản đồ phân bổ nguồn nước, bảo vệ tài nguyên nước và các lớp thông tin cần thể hiện trên từng nhóm bản đồ; các lớp thông tin và cách thức thể hiện các lớp thông tin trên từng loại bản đồ nhằm thống nhất để xây dựng nên quy định chung thành lập bộ bản đồ quy hoạch tài nguyên nước phục vụ công tác chuyên môn và quản lý.Với nhóm bản đồ hiện trạng các bản đồ cung cấp các thông tin hiện trạng, là dữ liệu đầu vào cho công tác đánh giá, tính toàn hiện trạng tài nguyên nước, hiện trạng khai thác, sử dụng và xả nước thải vào nguồn nước, đây là nhóm bản đồ cung cấp các thông tin cơ bản rất quan trọng cho công tác lập quy hoạch tài nguyên nước. với nhóm bản này kế thừa từ đề tài nghiên cứu cấp Bộ: “Nghiên cứu cơ sở khoa học, thực tiễn để xác định các nội dung, yêu cầu, hình thức thể hiện lớp thông tin trên bản đồ tài nguyên nước mặt, nước dưới đất, khai thác sử dụng nước tỷ lệ 1:100.000; 1:200.000” – do TS. Tống Ngọc Thanh làm chủ nhiệm đề tài. Đề tài này sẽ không nghiên cứu Maket thể hiện của nhóm bản đồ này.
Với nhóm bản đồ phân bổ nguồn nước các nội dung cần thể hiện, yếu tố thông tin, bộ bản đồ phân bổ nguồn nước được xác định bao gồm: Bản đồ phân vùng chức năng nguồn nước; Bản đồ lượng nước có thể khai thác, sử dụng; Bản đồ lượng nước có thể phân bổ; Bản đồ nguồn nước dự phòng; Bản đồ lượng nước phân bổ cho các đối tượng khai thác, sử dụng nước; Bản đồ công trình điều tiết khai thác, sử dụng, phát triển tài nguyên nước; Bản đồ mạng giám sát tài nguyên nước, khai thác, sử dụng nước.

02ht

Với nhóm bản đồ bảo vệ tài nguyên nước có thể thể hiện các nội dung, yếu tố thông tin, bộ bản đồ bảo vệ tài nguyên nước được xác định bao gồm: Bản đồ mục tiêu chất lượng nước mặt; Bản đồ bảo vệ nguồn sinh thủy; Bản đồ phòng ngừa suy thoái, cạn kiệt và phục hồi nguồn nước dưới đất; Bản đồ đánh giá mức độ tự bảo vệ của nước đất; Bản đồ mạng giám sát chất lượng nước, giám sát xả nước thải vào nguồn nước;
02ht1
Kết quả nghiên cứu của đề tài:” Nghiên cứu nội dung thể hiện và lập maket bộ bản đồ Quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông” đưa ra bức tranh tổng thể về tài nguyên nước cả về chất là lượng, giúp cho các nhà quản lý có kế hoạch phân bổ nguồn nước, yêu cầu mục tiêu chất lượng nước cho từng nguồn nước nhằm khai thác, sử dụng bền vững nguồn nước phục vụ phát triển kinh tế – xã hội gắn liền với bảo vệ môi trường.