Điểm mới của phần mềm cơ sở dữ liệu quan trắc quốc gia

Trong những năm gần đây, mạng quan trắc quốc gia đã phát triển nhanh chóng cả về số lượng và chất lượng các công trình. Phần mềm quan trắc quốc gia cũ do được xây dựng từ lâu nên thiếu một số chức năng mới phù hợp với nhu cầu thực tế hiện nay. Xuất phát từ thực tế đó, đề tài khoa học cấp cơ sở: “ Nghiên cứu nâng cấp phần mềm cơ sở dữ liệu quan trắc quốc gia ” Phần mềm hỗ trợ chiết xuất cơ sở dữ liệu là phần mềm cho phép mỗi cá nhân, đơn vị dễ dàng tìm hiểu, thực hiện công việc; chia sẻ, khai thác các tài liệu thống kê, xuất bản đặc trưng, báo cáo.

17ht1

Xuất phát từ các hạn chế của phần mềm cũ như thiếu các chức năng xuất bản đặc trưng, so sánh mực nước hạ thấp cho phép, so sánh các chỉ tiêu hóa học, không chạy ổn định trên hệ điều hành mới được…Qua quá trình nghiên cứu xây dựng phần mềm hỗ trợ chiết xuất sơ sở dữ liệu quan trắc tài nguyên nước tại Trung tâm quan trắc và dự báo tài nguyên nước, phần mềm đã được hoàn chỉnh, phù hợp với các yêu cầu nhiệm vụ mới với các nội dung như sau:
+ Xây dựng các chức năng thống kê đặc trưng mực nước/ lưu lượng các công trình vùng không ảnh hưởng triều và ảnh hưởng triều.
17ht2

Các chức năng thống kê
+ Xây dựng chức năng thống kê đặc trưng nhiệt độ nước các công trình quan trắc
+ Xây dựng các chức năng thống kê các chỉ tiêu đa lượng, vi lượng
+ Xây dựng chức năng so sánh mực nước với mực nước hạ thấp cho phép
+ Xây dựng chức năng so sánh chất lượng nước với tiêu chuẩn cho phép
+ Xây dựng chức năng thống kê theo thời gian của thành phần hóa học các nguyên tố hoặc theo phân loại vi lượng, đa lượng, nhiễm bẩn, sắt chuyên.
Sau khoảng thời gian thử nghiệm trực tiếp trong công việc xuất bản đặc trưng năm 2012 của Trung tâm đạt kết quả cao, đến nay, phần mềm hỗ trợ chiết xuất CSDL quan trắc TNN đã bước đầu giúp cho mỗi cán bộ tiếp cận với ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện công việc, các chức năng thống kê chính xác, từ đó dễ dàng xây dựng báo cáo và chia sẻ thông tin giữa các đồng nghiệp, cơ quan chuyên môn.
Phần mềm hỗ trợ chiết xuất cơ sở dữ liệu quan trắc tài nguyên nước được xây dựng trên nền Microsoft Net Framework 2.0 hoàn toàn tương thích với windows 7(8) 32bit hay 64bit, dễ dàng cài đặt và sử dụng.
Kết quả thực nghiệm đã chứng minh tính khả thi của phần mềm hỗ trợ chiết xuất cơ sở dữ liệu quan trắc tài nguyên nước trong việc áp dụng ngay vào thực tế công việc, tạo tiền đề cho việc quản lý, báo cáo, dự báo được dễ dàng, mang lại nhiều lợi ích cho Trung tâm quan trắc và dự báo tài nguyên nước và các đơn vị liên quan.