Hoàn tất quá trình khoan khai thác và bàn giao công trình cho nhà máy MSL

Công ty TNHH Kỹ thuật điện tử MSL Việt Nam có trụ sở tại Xóm 5, xã Hải Thanh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Việc tìm kiếm thăm dò nguồn nước với lưu lượng và chất lượng tốt để cấp nước lâu dài phục vụ cho nhu cầu sản xuất, kinh doanh cũng như sinh hoạt của cán bộ nhân viên trong công ty là hết sức cần thiết.

Căn cứ vào giấy phép thăm dò khai thác nước dưới đất số 301/QĐ-STNMT của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam cấp ngày 06/2/2015 và Đề án thăm dò nước dưới đất – Xây dựng hệ thống khai thác nước ngầm cho Công ty TNHH Kỹ thuật điện tử MSL Việt Nam – Xóm 5, xã Hải Thanh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định đã được phê duyệt. Trung tâm Kỹ thuật và Tư vấn tài nguyên nước đã tiến hành các công tác thăm dò nước dưới đất. Sau quá trình thăm dò khu vực cho thấy, tầng chứa nước Pliestocen giữa trên thuộc hệ tầng Hà Nội có trữ lượng lớn, chất lượng tương đối tốt có thể khai thác được.

Với mục đích cấp nước phục vụ sản xuất kinh doanh và sinh hoạt lâu dài cho Công ty với lưu lượng là 400 m3/ngày đêm. Đơn vị đã tiến hành các công tác lập đề án thăm dò và khai thác cho công ty nhằm đem lại nguồn nước sạch đảm bảo phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt. Đây cũng là một trong những dự án dduwocwj Trung tâm Kỹ thuật và Tư vấn tài nguyên nước thực hiện trong thời gian qua.

DL116

Căn cứ vào kết quả thăm dò khu vực nghiên cứu, đơn vị nhận thấy, tầng chứa nước trong trầm tích bở rời thuộc hệ tầng Hà Nội rất giàu nước, hệ số thấm và tính dẫn nước cao; chất lượng tương đối tốt do vậy đã lựa chọn tầng chứa nước này để đặt ống lọc khai thác nước.

Việc lựa chọn giếng khai thác căn cứ vào kết quả hút nước thí nghiệm và kết quả phân tích mẫu nước. Các lỗ khoan thăm dò khi khoan xong được kết cấu và bơm thí nghiệm ngay, nếu đạt yêu cầu về lưu lượng và chất lượng sẽ  được kết cấu thành giếng khai thác.

Công trình khai thác nước dưới đất tại Công ty TNHH Kỹ thuật điện tử MSL Việt Nam gồm 02 giếng khoan (G1 và G2). Các giếng khi được bàn giao đã đạt đúng yêu cầu của chủ đầu tư là công ty MSL đặt ra./.

(Thanh Sơn)