Hòa Bình: Tổng nhu cầu sử dụng nước toàn tỉnh năm 2025 có thể lên tới 430,52 triệu m3/năm

Đó là kết quả tính toán và dự báo về nhu cầu sử dụng nước của tỉnh Hòa Bình trong dự án “Lập quy hoạch phân bổ và bảo vệ tài nguyên nước tỉnh Hòa Bình giao đoạn 2011 – 2020 và định hướng đến năm 2025” do Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra miền Bắc thuộc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia – Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện.

Mục tiêu của dự án là quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Hòa Bình, nhằm xác định những tồn tại và các vấn đề trong khai thác, sử dụng, phát triển, bảo vệ tài nguyên nước qua đó đề xuất các giải pháp quản lý, khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước nhằm phát triển bền vững tài nguyên nước phục vụ phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ môi trường trên toàn tỉnh.

Kết quả của dự nán đã nghiên cứu, đánh giá, tính toán, dự báo nhu cầu sử dụng nước trên địa bàn toàn tỉnh; đánh giá tiềm năng nước mặt, nước dưới đất; Xác định các vấn đề trong khai thác sử dụng tài nguyên nước; dự báo xu thế, diễn biến tài nguyên nước trong kỳ quy hoạch; tính toán, phân bổ, kết hợp tài nguyên nước cho các ngành dùng nước trên địa bàn toàn tỉnh đến năm 2020 và định hướng đến 2025 theo 2 kịch bản tài nguyên nước trung bình và ít, qua đó lựa chọn phương án tối ưu để đề xuất các giải pháp quản lý, khai thác sử dụng tài nguyên nước một cách hợp lý. Xác định các mục tiêu chất lượng nước cho từng khu vực, tính toán áp lực ô nhiễm trên từng khu theo các phương án khác nhau.

DL62

Các giải pháp quy hoạch tài nguyên nước đã đề cập đầy đủ các tài liệu về hiện trạng và phương hướng phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Kế thừa và bổ sung những kết quả của các quy hoạch đã có cho các ngành để xem xét trong quá trình tiến hành dự án.

Một trong những nội dung quan trọng của dự án đã tính toán, đánh giá được hiện trạng, nhu cầu sử dụng nước của các ngành kinh tế đặc biệt là nông nghiệp, sinh hoạt, thủy sản, chăn nuôi, công nghiệp… có cảnh hưởng đến quy hoạch phát triển nguồn nước. Tổng nhu cầu sử dụng nước trên địa bàn toàn tỉnh năm 2010 là 326,76 triệu m3/năm, đến năm 2015 và 2020 tăng lên tương ứng là 391,06 và 423,68 triệu m3/năm, đến năm 2025 tỉnh Hòa Bình sẽ cần 430,52 triệu m3/năm để đảm bảo, duy trì tốc độ phát triển kinh tế của tỉnh. Trong đó, nhu cầu cho ngành nông nghiệp chiếm tỉ lệ cao nhất, tiếp đến là nhu cầu nước cho thủy sản, công nghiệp và sinh hoạt.

Những kết quả nghiên cứu, tính toán của dự án đã làm rõ được bức tranh tổng thể về đặc điểm tài nguyên nước, hiện trạng khai thác, sử dụng và chất lượng nước trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Đây là những thông tin, dữ liệu quan trọng cho việc định hình các phương án quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội cho tỉnh trong tương lai./.

(Mai Phú Lực)