Các phương pháp tiếp cận, thu thập và quản lý tài liệu trong việc xây dựng các chỉ tiêu đánh giá tham số địa điện phục vụ công tác điều tra nước dưới đất vùng đồng bằng Sông Cửu Long

Trong việc xây dựng các chỉ tiêu đánh giá tham số địa điện phục vụ công tác điều tra nước dưới đất vùng đồng bằng Sông Cửu Long thì xác định được các phương pháp tiếp cận, thu thập và quản lý tài liệu đóng góp một phần quan trọng để xây dựng được bộ các chỉ tiêu này.

Về phương pháp thu thập tài liệu, nhóm tác giả đã thiết kế được các mẫu phiếu thu nhập tài liệu, cũng như thiết kế công cụ lưu trữ tài liệu thu thập, do vấn đề lịch sử nghiên cứu, nguồn tài liệu hiện có được lưu giữ cả dạng số và dạng văn bản, bản vẽ in, nên việc thu thập và quản lý tài liệu thu thập cần có các công cụ thích hợp. Dự kiến trước vấn đề thu thập và lưu giữ tài liệu, trong quá trình chuẩn bị đề tài, tác giả đã thiết kế một phần mềm ứng dụng ĐVL (PDA) dựa trên nền tảng Microsoft Access. PDA bao gồm các chức năng chính như sau:

+ Chức năng CSDL: lưu giữ toàn bộ tài liệu thu thập cần thiết phục vụ các mục đích nghiên cứu của đề tài, đó là tài liệu ĐVLLK, ĐSĐ, địa tầng LK, các thành phần hóa chủ yếu của mẫu NDĐ,…;

+ Tạo lập các loại biểu mẫu thu thập tài liệu;

+ Nhập / xuất các báo biểu, biểu mẫu, biểu đồ, dữ liệu lập mặt cắt, bản đồ,…

b1_1_dt2

Màn hình giao diện điều khiển chính của PDA

Toàn bộ các số liệu thu thập được lưu giữ trong các bảng và nhờ cấu trúc bảng trong cơ sở dữ liệu này, chúng được quản lý một cách hợp lý và chặt chẽ nhờ các mối liên hệ bảng, đảm bảo không lưu giữ 2 lần 1 loại dữ liệu như lỗ khoan, điểm đo sâu điện đối xứng,… và có thể truy xuất số liệu một cách tiện lợi theo các tiêu chuẩn chọn khác nhau nhờ các truy vấn, như kết xuất các điểm đo sâu điện đối xứng theo đơn vị hành chính (tỉnh, huyện…), hay theo công trình nghiên cứu (đề án, dự án…) và các tuyến đo sâu điện đối xứng. Các tài liệu đã được thu thập, lưu giữ và in theo biểu mẫu để sử dụng gồm các loại Tài liệu dạng số và tài liệu dạng văn bản / bản vẽ.

Khi đã thu thập dữ liệu trong các bảng cơ sở dữ liệu của PDA, phần mềm này cho phép người dùng khai thác các dữ liệu có trong nó ví dụ như biểu đồ và mặt cắt có dữ liệu được kết xuất trực tiếp từ PDA sang các phần mền đồ họa thích hợp (Word để vẽ hình thuyết minh báo cáo; Surfer để vẽ các loại đường đẳng trị; MapInfo để vẽ mặt cắt, bản đồ,…)

b1_2_dt2

Minh họa mô hình mặt cắt địa điện: dữ liệu vẽ các ranh giới địa tầng, vị trí LK,  tham số M / Cl,…được kết xuất trực tiếp từ PDA thành bảng dữ liệu MapInfo