Đặc điểm địa chất, địa chất thủy văn khu vực ảnh hưởng của tưới tiêu nông nghiệp trên địa bàn 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum

Trong phạm vi giới hạn nghiên cứu, chúng ta chỉ tiến hành đánh giá ảnh hưởng tưới của hồ Ayun Hạ đến tài nguyên nước dưới đất khu vực Phú Thiện, tỉnh Gia Lai

Trên cơ sở tài liệu địa chất và địa chất thủy văn có liên quan đã được nghiên cứu trước đây, nội dung chuyên đề đã đánh giá khá chi về đặc điểm địa chất (địa tầng, magma, kiến tạo) và địa chất thủy văn vùng nghiên cứu.

1) Về đặc điểm địa chất:

Địa tầng:

– Hệ Đệ tứ: đã phân ra 5 đơn vị địa tầng, bao gồm: Trầm tích sông (aQ11), trầm tích sông (aQ12-3), trầm tích sông (aQ13), trầm tích sông (aQ21-2) và trầm tích sông (aQ23);

Kainozoi: chia ra 2 hệ tầng gồm: Hệ tầng Sông Ba (N13sb) và hệ tầng Túc Trưng (βN2-Q1tt);

– Giới Mesozoi: chia ra 2 hệ tầng, gồm: hệ tầng Măng Yang (T2my) và hệ tầng Đơn Dương (K2đd);

– Giới Mesoproterozoi – Neoproterozoi: được chia ra 3 hệ tầng, gồm: hệ tầng IaBan (PPib), hệ tầng Sông Re (PPsr) và hệ tầng Chư Sê (NPcs).

Trong các phân vị địa chất đã nêu rõ nơi và diện tích phân bố, thành phàn thạch học, thành phần khoáng vật, bề dày và cơ sở định tuổi của chúng.

Magma xâm nhập: đã chia ra 6 phức hệ, bao gồm: Phức Hệ Vân Canh, Bến Giằng Quế Sơn, Diên Bình, Núi Ngọc, Hiệp Đức, Chu Lai, Tà Vi, Plei Weik và phức hệ Tu Mơ Rông.

Ngoài ra, đã đánh giá vị trí và hoạt động kiến tạo của vùng nghiên cứu; xác định được các hệ thống đứt gãy kiến tạo trong vùng.

b5_1

Bản đồ địa chất vùng Phú Thiện – Ayun Pa, tỉnh Gia Lai

2) Về đặc điểm địa chất thủy văn: đã phân chia vùng nghiên cứu ra các tầng chứa nước lỗ hổng, khe nứt và các thành tạo địa chất không chứa nước:

– Tầng chứa nước lỗ hổng trầm tích Holocen (qh);

– Tầng chứa nước lỗ hổng trầm tích Pleistocen (qp);

– Tầng chứa nước khe nứt phun trào bazan Pliocen – Pleistocen (B/n-qp);

– Tầng chứa nước lỗ hổng trầm tích Neogen (n);

– Các thành tạo địa chất rất nghèo nước và không chứa nước.

Trong các tầng chứa nước nêu trên, thì tầng chứa nước lỗ hổng trầm tích Holocen (qh) và tầng chứa nước lỗ hổng trầm tích Neogen (n) là các tầng chứa nước quan trọng của vùng nghiên cứu và các công trình quan trắc chủ yếu bố trí vào các tầng chứa nước này. 

Chuyên đề đã làm rõ đặc điểm địa chất và địa chất thủy văn vùng nghiên cứu, làm cơ sở tốt cho công tác nghiên cứu tiếp theo về sự ảnh hưởng của tưới nông nghiệp từ hồ thủy lợi Ayun Hạ đến tài nguyên nước dưới đất khu vực Phú Thiện – Ayun Pa, tỉnh Gia Lai.