Xây dựng quy trình đánh giá, dự báo tài nguyên nước mặt theo thời đoạn là một yêu cầu mới đặt ra

Tài nguyên nước luôn giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế – xã hội của mỗi quốc gia đặc biệt trong thời kỳ công nghiệp hóa và hiện đại hóa như nước ta hiện nay. Trong đó, công tác đánh giá, dự báo tài nguyên nước có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong công tác quản lý và quy hoạch tài nguyên nước.
Các công trình nghiên cứu về đánh giá, dự báo tài nguyên nước hiện nay chưa nhiều, đặc biệt là đối với tài nguyên nước mặt. Tuy công tác cảnh báo, dự báo tài nguyên nước đã được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia thực hiện từ năm 2009 nhưng chưa có một quy trình chuẩn hay hướng dẫn cụ thể nào về việc dự báo tài nguyên nước nói chung và tài nguyên nước mặt nói riêng. Nhận thấy đây là vấn đề tương đối mới và cần được nghiên cứu sâu, ths Phạm Thị Thu Hiền cùng nhóm nghiên cứu đã đề xuất thực hiện đề tài: “Nghiên cứu xây dựng quy trình đánh giá, dự báo tài nguyên nước mặt theo thời đoạn”.
– Nghiên cứu tổng quan công tác xây dựng quy trình đánh giá, dự báo tài nguyên nước nói chung và tài nguyên nước mặt nói riêng ở Việt Nam và trên thế giới.
– Nghiên cứu đánh giá hiện trạng công tác dự báo tài nguyên nước ở Việt Nam.
– Nghiên cứu đề xuất quy trình đánh giá, dự báo tài nguyên nước mặt theo thời đoạn tháng, mùa, năm;
– Đề xuất dự thảo hướng dẫn quy trình đánh giá, dự báo tài nguyên nước mặt theo thời đoạn