Thể chế hóa việc đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp trong cung cấp tin cảnh báo, dự báo tài nguyên nước, môi trường và tai biến địa chất

Theo Quyết định số 846/QĐ-TTg ngày 9/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện tại các bộ, ngành, địa phương năm 2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường có 38 thủ tục hành chính sẽ thực hiện mức độ 3,4. Điều này đồng nghĩa với việc phải có những giải pháp nhằm đánh giá chất lượng dịch vụ trong công tác cung cấp thông tin tới người sử dụng.

Hoạt động điều tra cơ bản các điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, môi trường là một trong những nhiệm vụ chủ yếu của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Kinh phí cho loại hình dịch vụ sự nghiệp công này chiếm một tỷ trọng rất lớn trong kinh phí nhà nước giao cho Bộ hàng năm. Để có cơ sở đánh giá chất lượng dịch vụ đối với loại hình dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước này. Đặc biệt là trong lĩnh vực đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công cung cấp các thông tin dự báo, cảnh báo tài nguyên nước, môi trường và tai biến địa chất, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia – Bộ TN&MT đã triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở: “Nghiên cứu đề xuất phương pháp đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công điều tra cơ bản tài nguyên và môi trường”.

Nội dung của đề tài sẽ đi sâu vào nghiên cứu tổng quan về dịch vụ sự nghiệp công, chất lượng dịch vụ sự nghiệp công trong nước; nghiên cứu tổng quan về loại hình bản tin cảnh báo, dự báo tài nguyên nước, môi trường và các tai biến địa chất; nghiên cứu, xác định người đặt hàng, người sử dụng dịch vụ, nhà cung cấp dịch vụ và mong muốn về chất lượng dịch vụ sự nghiệp công cung cấp thông tin cảnh báo, dự báo tài nguyên nước, môi trường và tai biến địa chất của người đặt hàng; nghiên cứu, đề xuất bộ tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công tin cảnh báo, dự báo tài nguyên nước, môi trường và tai biến địa chất.

DL141

Đây sẽ là bộ tiêu chí, chỉ dố đầu tiên về đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công trong việc cung cấp thông tin cảnh báo, dự báo tài nguyên nước, môi trường và tai biến địa chất, do đó sẽ góp phần làm căn cứ cho việc đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công trong cung cấp thông tin tới người sử dụng.

Kết quả nghiên cứu của Đề tài sẽ góp phần quan trọng trong việc đề xuất phương pháp đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công điều tra cơ bản tài nguyên và môi trường, làm cơ sở để xây dựng tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công điều tra cơ bản các điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, môi trường./.

 

(Mai Phú Lực)