Đề tài: “Nghiên cứu phương pháp ước tính giá trị kinh tế sử dụng nước trong quy hoạch tài nguyên nước, áp dụng thử nghiệm trên lưu vực sông Vệ”

Mã số: TNMT.02.49 , thuộc Chương trình: “Nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ quản lý, khai thác hiệu quả và bền vững tài nguyên nước quốc gia đáp ứng nhu cầu nước trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước giai đoạn 2010-2015” do ThS. Nguyễn Ngọc Hà, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia chủ trì thực hiện với các nội dung chủ yếu sau:

1. Mục tiêu của đề tài:

– Đề xuất hệ phương pháp, nội dung và quy trình tính toán giá trị kinh tế sử dụng nước phục vụ quy hoạch phân bổ nguồn nước trên lưu vực sông.

– Tính toán thử nghiệm giá trị kinh tế sử dụng nước cho các phương án phân bổ nguồn nước lưu vực sông Vệ;

2. Nội dung nghiên cứu chính:

– Nghiên cứu tổng quan về giá trị kinh tế tài nguyên nước;

– Nghiên cứu, xây dựng phương pháp luận ước tính giá trị kinh tế sử dụng nước cho các ngành công nghiệp, nông nghiệp và thủy sản và xây dựng dự thảo quy trình xác định giá trị kinh tế sử dụng nước trong bài toán quy hoạch tài nguyên nước;

– Nghiên cứu, đánh giá khả năng áp dụng mô hình kinh tế phân bổ nước WRAM;

– Áp dụng tính toán giá trị kinh tế sử dụng nước trên lưu vực sông Vệ theo các phương án phân bổ nguồn nước