Đề tài: “Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng quy trình xác định khả năng chuyển nước giữa các lưu vực sông. Áp dụng thử nghiệm cho lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn”

Mã số: TNMT.02.46, thuộc Chương trình: “Nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ quản lý, khai thác hiệu quả và bền vững tài nguyên nước quốc gia đáp ứng nhu cầu nước trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước giai đoạn 2010-2015” do Chủ nhiệm ThS. Lê Thế Trung, Trung tâm Kỹ thuật và Tư vấn tài nguyên nước, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia chủ trì thực hiện.

1. Mục tiêu của đề tài:

–  Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn nhằm đề xuất quy trình kỹ thuật xác định khả năng chuyển nước  giữa các lưu vực sông (hoặc tiểu lưu vực sông) phục vụ quản lý và khai thác tai nguyên nước hợp lý, phát triển bền vững lưu vực sông;

– Áp dụng thử nghiệm cho lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn;

2. Nội dung nghiên cứu chính:

– Nghiên cứu tổng quan về tình hình chuyển nước trên thế giới, đánh giá quy trình xác định chuyển nước trên thế giới và ở Việt nam để phân tích đánh giá và rút ra bài học kinh nghiệm;

– Nghiên cứu  xây dựng quy trình kỹ thuật xác định khả năng chuyển nước giữa các lưu vực;

– Áp dụng thử nghiệm quy trình xác định khả năng chuyển nước cho lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn;

– Phân tích đánh giá giữa hiện trạng chuyển nước và kết quả xác định theo quy trình kỹ thuật đề xuất kiểm chứng kết quả nghiên cứu.