Phân tích đánh giá hiện trạng, diễn biến tài nguyên nước dưới đất ở các đảo và cụm đảo

Phân tích, đánh giá khái quát các đặc điểm, đặc trưng chủ yếu của các cấu trúc chứa nước, thành tạo đất đá chứa nước, phức hệ chứa nước lớn và của các thành tạo đất đá chứa nước yếu hoặc cách nước thuộc phạm vi điều tra, đánh giá:

+ Diện tích phân bố, thành phần đất đá chủ yếu, chiều sâu thế nằm, chiều sâu phân bố trên mặt cắt, nguồn gốc đất đá; diện tích chủ yếu tại một số đơn vị hành chính;

+ Đặc tính nứt nẻ; sơ bộ khả năng chứa nước;

+ Đặc tính thủy lực chủ yếu, gồm: chiều sâu mực nước tĩnh, độ cao cột áp lực, động thái nước dưới đất tại các điểm lộ, lỗ khoan, giếng khoan đặc trưng; hướng vận động chủ yếu của nước dưới đất;

+ Đặc điểm vùng cấp, thoát nước tự  nhiên, gồm: phạm vi phân bố; vị trí hành chính; các ảnh hưởng đến sự cấp, thoát của nguồn nước dưới đất;

+ Đặc điểm các yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến đặc điểm thủy lực, gồm: lớp phủ thực vật; lớp phong hóa; đới thông khí và một số yếu tố khác liên quan;

– Đặc điểm các yếu tố ảnh hưởng đến số lượng chất lượng nguồn nước, gồm:

+ Các công trình, loại hình chủ yếu có ảnh hưởng đến số lượng, chất lượng nguồn nước;

+ Phạm vi phân bố; vị trí hành chính và trên bản đồ;

+ Bảng tổng hợp thông số đặc trưng của cấu trúc chứa nước, thành tạo đất đá chứa nước, phức hệ chứa nước lớn và các thành tạo đất  đá chứa nước  yếu hoặc cách nước với các thông tin chính sau: phạm vi phân bố; vị trí hành chính và trên bản đồ;

– Phân tích, xác định và phân vùng mức độ chứa nước của các cấu trúc chứa nước, tầng chứa nước, cách nước thuộc phạm vi điều tra, đánh giá:

+ Phân vùng miền cấp, miền thoát;

+ Phân vùng phân bố chủ yếu của lớp phủ thực vật.

– Phân tích, đánh giá khái quát và xác định những  đặc trưng cơ bản của trữ lượng động, tĩnh nước dưới đất theo cấu trúc chứa nước, vùng điều tra và đơn vị hành chính:

+ Tổng trữ lượng, trữ lượng động, tĩnh của nước dưới đất;

+ Diễn biến trữ lượng theo không gian;

+ Đặc điểm các công trình, yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến trữ lượng nước dưới đất;

– Đánh giá khái quát khả năng khai thác của nguồn nước dưới đất tại các công trình khai thác được điều tra, gồm:

+ Các giếng khoan, giếng đào;

+ Các nguồn lộ, hang động karst;

+ Khoanh vùng có triển vọng khai thác;

+ Sơ bộ trữ lượng có thể khai thác.

– Phân tích, xác định và phân vùng đẳng mô đun dòng ngầm, lượng cung cấp thấm trung bình năm, mùa kiệt, ba tháng kiệt và tháng kiệt nhất cho vùng điều tra;

– Phân tích, đánh giá chất lượng nước, phân vùng chất lượng nước:

+ Đánh giá khái quát chất lượng nước theo các mục đích sử dụng khác nhau;

+ Đánh giá khái quát tính chất vật lý, hàm lượng các thành phần hoá học cơ bản, độ tổng khoáng hóa; loại hình hóa học chủ yếu của nước dưới đất; sự biến đổi của các đặc trưng chất lượng nước qua các thời kỳ;

+ Đặc điểm vùng có nguy cơ ô nhiễm, công trình chính ảnh hưởng  đến chất lượng: các loại hình chủ  yếu là nguyên nhân ô nhiễm; Phạm vi phân bố; vị trí hành chính và trên bản đồ; các yếu tố ảnh hưởng đến nguy cơ ô nhiễm gồm: đặc điểm địa hình; lớp phủ thực vật; lớp phong hóa; các công trình chính ảnh hưởng đến chất lượng nước và một số yếu tố liên quan;

+ Khoanh vùng chất lượng nước đáp ứng cho mục đích khác nhau.

– Đánh giá khái quát khả năng khai thác, sử dụng nguồn nước dưới đất phục vụ cấp nước sinh hoạt ở các vùng nông thôn, cấp nước cho các đô thị, các khu vực trọng điểm về KTXH; đánh giá khả năng khai thác, sử dụng nước dưới đất cho từng ngành, lĩnh vực theo đơn vị hành chính