Những vấn đề tồn tại cần giải quyết để Điều tra, đánh giá xác định vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất

Những vấn đề tồn tại cần giải quyết để Điều tra, đánh giá xác định vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất

Những vấn đề tồn tại:

Mức độ nghiên cứu địa chất thủy văn chỉ dừng lại ở điều tra, tìm kiếm nước dưới đất tỷ lệ 1/50.000 trên các diện tích rải rác trong từng vùng điều tra, chưa có công tác tổng hợp số liệu… để có cơ sở khoa học giúp cho quy hoạch phát triển và bảo vệ nước dưới đất trong từng vùng lãnh thổ.

Công tác điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất trong tầng chứa nước Đệ tứ và Neogen ở một số nơi đã được các cơ quan chuyên môn tiến hành theo đơn đặt hàng nhằm phục vụ cho hoạt động khai thác nước của các cá nhân, tổ chức nhưng hầu hết mang tính cục bộ, qui mô nhỏ lẻ, chưa có số liệu tổng hợp về chúng trên toàn dải duyên hải miền Trung. Do vậy, trữ lượng khai thác của các tầng chứa nước này chưa được điều tra, đánh giá một cách có hệ thống.

Công tác điều tra đánh giá trữ lượng khai thác của các công trình nghiên cứu  nêu trên được nghiên cứu chung cho tất cả các tầng chứa nước Đệ tứ, trước Đệ tứ và cho cả diện tích rộng lớn của vùng duyên hải. Đây là khó khăn cho công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên nước dưới đất ở mỗi vùng, mỗi địa phương cụ thể.

Các công trình nghiên cứu này hầu hết được thực hiện trong những năm cuối của thế kỷ trước, khi công nghệ GIS chưa được ứng dụng rộng rãi trong ngành địa chất. Do vậy hiện nay việc cập nhật, khai thác, sử dụng nguồn tài liệu này để phục vụ cho công tác quy hoạch quản lý tài nguyên nước dưới đất ở một số cơ quan đơn vị còn gặp nhiều khó khăn do phải chuyển đổi hệ tọa độ, tin học hóa chúng.

Công tác điều tra đánh giá hiện trạng khai thác, chất lượng nước dưới đất ở các thành phố, khu dân cư, khu công nghiệp chưa được cập nhật nên chưa phản ánh được thực tế khai thác sử dụng chúng. Đây là vấn đề khó khăn cho các cơ quan quản lý nhà nước để quản lý, bảo vệ tài nguyên nước.

Nước dưới đất trong các tầng chứa nước lộ trên mặt ở một số vùng bị ô nhiễm do nhiều nguồn gây ô nhiễm khác nhau nhưng chưa được điều tra để bảo vệ.

Những vấn đề cần giải quyết:

Thống kê và tổng hợp các tài liệu nghiên cứu nước dưới đất trong các tầng chứa nước Đệ tứ và Neogen ở các công trình nghiên cứu ở các giai đoạn trước theo phạm vi từng vùng điều tra; chỉnh biên, biên hội tài liệu theo quy định hiện hành để làm cơ sở cho việc thiết kế, bố trí các công trình nghiên cứu nhằm đạt mục tiêu của dự án;

Điều tra, kiểm kê số lượng công trình khai thác, lưu lượng khai thác, hiện trạng khai thác nước dưới đất; hiện trạng chất lượng, hiện trạng ô nhiễm, nhiễm mặn nước dưới đất ở từng vùng. Kết quả điều tra cho giá trị định lượng về số lượng nước dưới đất đang khai thác, chất lượng nước dưới đất ở từng vùng để làm cơ sở cho việc xác lập các vùng bảo vệ nước nước đất.

Xác định trữ lượng có thể khai thác của các tầng chứa nước Neogen và Đệ tứ ở từng vùng điều tra. Đối chiếu với hiện trạng khai thác và chất lượng nước dưới đất để chỉ ra những vùng nào cần cấm hoặc hạn chế khai thác để bảo vệ nước dưới đất