Nghiệm thu khối lượng thực hiện năm 2016 của đề tài KHCN cấp Bộ “Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng quy trình xác định khả năng chuyển nước giữa các lưu vực sông. Áp dụng thử nghiệm cho lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn”

20_09_toancanh_TrungChiều ngày 20/9/2016, tại Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã tổ chức nghiệm thu khối lượng thực hiện năm 2016 của đề tài KHCN cấp Bộ “Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng quy trình xác định khả năng chuyển nước giữa các lưu vực sông. Áp dụng thử nghiệm cho lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn” do ThS. Lê Thế Trung – Trưởng phòng Cảnh báo và dự báo tài nguyên nước thuộc Trung tâm Cảnh báo và Dự báo tài nguyên nước làm Chủ nhiệm đề tài.

Tham dự Hội đồng nghiệm thu có ông Nguyễn Chí Công – Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và điều tra tài nguyên nước quốc gia; Ông Đinh Ngọc Chức – Phó Trưởng ban Kế hoạch – Tài chính; ông Thân Văn Đón – Phó Trưởng Ban Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế cùng các thành viên trong Hội đồng nghiệm thu.

Tại buổi nghiệm thu, ông Lê Thế Trung thay mặt nhóm tác giả báo cáo khối lượng đã thực hiện được trong năm 2016 của đề tài. Trong năm 2016, đề tài đã thực được: 5 chuyên đề loại 2, 01 báo cáo mô hình, báo cáo tổng thuật đề tài, báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt đề tài.

Theo đánh giá của Hội đồng nghiệm thu, bố cục nội dung đề tài đầy đủ, đề tài đã cơ bản hoàn thành tốt về khối lượng, chất lượng các hạng mục công việc thực hiện trong năm 2016. Tuy nhiên một số chuyên đề nội dung chưa được rõ ràng, chưa sát với tên chuyên đề, cần bổ sung tài liệu tham khảo.

Các thành viên trong hội đồng đã xem xét và thống nhất đề nghị hội đồng nghiệm thu toàn bộ khối lượng mà đề tài đã thực hiện. Tuy nhiên đề tài còn một số thiếu xót trong sản phẩm đề nghị hoàn thiện.

Một số hình ảnh của buổi nghiệm thu:

20_09_Chuc

20_09tvhd2
20_09_toan_canh_2
(TTDLQH&ĐTTNN)