Nghiệm thu cấp quản lý kết quả thực hiện dự án “Điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất tại các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước”

toan_cnhNgày 12/9/2016, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã tổ chức nghiệm thu cấp quản lý kết quả thực hiện dự án “Điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất tại các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước” do Liên đoàn quy hoạch và điều tra tài nguyên nước miền Nam, Liên đoàn quy hoạch và điều tra tài nguyên nước miền Trung và Trung tâm Kỹ thuật và Tư vấn tài nguyên nước thực hiện.

Tham dự buổi nghiệm thu có ông Tống Ngọc Thanh – Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐT TNN QG; ông Vũ Văn Sơn – Trưởng ban Kế hoạch – Tài chính; ông Vũ Thanh Tâm – Trưởng Ban Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế; ông Bạch Ngọc Quang – Trưởng ban Điều tra cơ bản tài nguyên nước dưới đất; cùng lãnh đạo và các cán bộ của các đơn vị trực thuộc Trung tâm.

Liên đoàn quy hoạch và điều tra tài nguyên nước miền Nam đã thực hiện công tác điều tra đánh giá tài nguyên nước dưới đất tại 4 vùng nghiên cứu thuộc 3 tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu và Cà Mau; đã hoàn thành khối lượng 196,19 km2, đồng thời khảo sát chi tiết để tìm kiếm, phát hiện các khu vực có triển vọng cung cấp nguồn nước dưới đất ở các vùng điều tra. Từ đó, Liên đoàn đã bố trí và khoan được 5 lỗ khoan tìm kiếm nguồn nước với lưu lượng từ 8,76 đến 15,32l/s; lấy mẫu nước phân tích các loại :toàn diện, sắt chuyên môn, vi lượng, nhiễm bẩn, vi sinh tại các lỗ khoan VCCM4, VCBL16, VCBL10, VCST10, VCST11 tất các các chỉ tiêu vi lượng và đa vi lượng đều nằm trong giới hạn cho phép.

Tại hai tỉnh Gia Lai, Đắc Lắk, Liên đoàn quy hoạch và điều tra tài nguyên nước miền Trung đã thực hiện công tác điều tra đánh giá tài nguyên nước dưới đất tại 5 vùng nghiên cứu thuộc 2 tỉnh, hoàn thành khối lượng 39,7 km2. Từ đó, Liên đoàn đã khảo sát chi tiết để tìm kiếm, phát hiện các khu vực có triển vọng cung cấp nguồn nước dưới đất, bố trí khoan được 12 lỗ khoan tìm kiếm nguồn nước với lưu lượng từ 1,0 đến 7,8l/s, đồng thời phân tích mẫu nước để đánh giá chất lượng nước dưới đất theo QCVN 09-MT/2015/BTNMT. Theo kết quả phân tích có một số ít mẫu vượt giới hạn cho phép: vi sinh (tổng coliform, E. Coli), hàm lượng ni tơ (nitrit, nitrat, amoni); tất cả các chỉ tiêu vi lượng và đa lượng khác nằm trong giới hạn cho phép.

Trung tâm Kỹ thuật và Tư vấn tài nguyên nước đã điều tra, khảo sát trên diện tích 10,5 km2, bao gồm: 69 điểm khảo sát, mật độ trung bình 6,5 điểm/km2. Tổng số điểm khảo sát tài nguyên nước chiếm 79,71% tổng điểm khảo sát. Với diện tích điều tra như trên đơn vị đã thực hiện khoan 2 lỗ khoan với lưu lượng từ 1,5 – 2l/s.

Nhìn chung, toàn bộ các dạng công tác của các đơn vị thi công năm 2016 đều đạt chất lượng, mục tiêu và nhiệm vụ; thực hiện hoàn thành 100% khối lượng theo kế hoạch được giao.

Một số hình ảnh của buổi nghiệm thu:

o_Ton1

Long1
toan_cnh

(TTDLQH&ĐTTNN)