Nghiên cứu nâng cấp phần mềm cơ sở dữ liệu quan trắc quốc gia (QTQG)

Phần mềm cơ sơ sở dữ liệu quan trắc tài nguyên nước dưới đất đã được xây dựng bởi chương trình QTQG năm 1994 bằng ngôn ngữ Foxpro 2.6 với chức năng lưu trữ và lập báo cáo định kì. Đến năm 1996 đã được cải tiến bằng ngôn ngữ Visual Basic 5.0 nhằm chuyển đổi dữ liệu theo mục đích sử dụng với các phần mềm khác để tạo ra các bản báo cáo với các bản đồ, đồ thị, hình ảnh, biểu bảng …

Do nhu cầu quản lý và lưu trữ ngày càng mở rộng. Phần mềm cũ không thể đáp ứng được mục đích đề ra, hệ điều hành cũ không tương thích với phần mềm hiện tại và các phần mềmhay các giao diện mới, đề án “Nghiên cứu nâng cấp phần mềm cơ sở dữ liệu quan trắc quốc gia (QTQG)” đã được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia thực hiện năm 2012 do Th.S Trần Việt Hoàn chủ nhiệm.

Phần mềm mới được viết trên nền Net Framework 2.0 của Microsoft với ngôn ngữ lập trình C# cùng thư viện kết nối CSDL Microsoft.Jet.OLEDB 4.0 (trong môi trường phát triển tích hợp Visual Studio 2010) theo các chức năng: Chức năng hệ thống, Chức năng thống kê, Chức năng Số liệu nhiều năm, Chức năng Trợ giúp với các nội dung chính sau:

+ Xây dựng các chức năng thống kê đặc trưng mực nước/ lưu lượng các công trình vùng không ảnh hưởng triều và ảnh hưởng triều.
+ Xây dựng chức năng thống kê đặc trưng nhiệt độ nước các công trình quan trắc.
+ Xây dựng các chức năng thống kê các chỉ tiêu đa lượng, vi lượng.
+ Xây dựng chức năng so sánh mực nước với mực nước hạ thấp cho phép.
+ Xây dựng chức năng so sánh chất lượng nước với tiêu chuẩn cho phép.
+ Xây dựng chức năng thống kê theo thời gian của thành phần hóa học các nguyên tố hoặc theo phân loại vi lượng, đa lượng, nhiễm bẩn, sắt chuyên.

Nghiên cứu nâng cấp phần mềm hỗ trợ chiết xuất sơ sở dữ liệu quan trắc tài nguyên nước có ý nghĩa thiết thực và hiệu quả cao trong việc áp dụng vào thực tế. Trên cơ sở tập hợp các ý kiến chuyên gia, đề án đã chỉnh sửa phù hợp với yêu cầu và nhiệm vụ mới nhằm cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác các thông tin, diễn biến số lượng, chất lượng nước dưới đất trên các lưu vực sông chính, các vùng đông dân cư, kinh tế trọng điểm phục vụ công tác quản lý, khai thác, sử dụng, bảo vệ và phát triển tài nguyên nước, đáp ứng các yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội một cách bền vững.

Phần mềm hỗ trợ chiết xuất CSDL quan trắc tài nguyên nước được xây dựng trên nền Microsoft Net Framework 2.0 hoàn toàn tương thích với windows 7(8) 32bit hay 64bit, do đó dễ dàng cài đặt và sử dụng.

(TTDLQH&ĐTTNN)