Ứng dụng các tiến bộ khoa học – kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng trong công tác dự báo, cảnh báo tài nguyên nước

Nước là yếu tố quyết định đến sự tồn tại và phát triển kinh tế – xã hội và môi trường sống. Nước là một loại tài nguyên thiên nhiên quý giá và có hạn, là động lực chủ yếu chi phối mọi hoạt động dân sinh kinh tế của con người. Do chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố như biến đổi khí hậu, khai thác quá mức, chặt phá rừng đầu nguồn… nên các vấn đề về hạn hán, xâm nhập mặn xuất hiện ở nhiều nơi và xảy ra thường xuyên hơn, đặc biệt là 6 tháng đầu năm 2016 và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt, sản xuất của cộng đồng và là vấn đề của toàn xã hội. Do vậy có thể nói, công tác dự báo tài nguyên nước có tầm quan trọng đối với sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng và đặc biệt trong công tác chủ động phòng tránh thiên tai do nước gây ra (hạn hán thiếu nước, xâm nhập mặn, lũ lụt…).

Năm 2017, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia – Bộ TN&MT đang chủ trì thực hiện đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ với mã số TNMT.2017.02.08: “Nghiên cứu đề xuất bộ công cụ mô hình toán dự báo tài nguyên nước mặt, nước dưới đất phù hợp với điều kiện lưu vực sông ở Việt Nam”. Đề tài khoa học sẽ tổng hợp tình hình nghiên cứu trong nước và quốc tế trong lĩnh vực cảnh báo, dự báo tài nguyên nước. Trên cơ sở đó, đề tài sẽ nghiên cứu phân tích, lựa chọn và đề xuất bộ công cụ mô hình toán dự báo tài nguyên nước mặt, nước dưới đất cho phù hợp với điều kiện tại một số lưu vực sông đặc trưng như: lưu vực sông Bằng Giang – Kỳ Cùng, lưu vực sông Hồng – Thái Bình, lưu vực sông Mã, lưu vực sông Cả, lưu vực sông Hương, lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn…

DL138

Kết quả và sản phẩm của đề tài có thể được sử dụng ở Cục quản lý tài nguyên nước và Trung tâm Cảnh báo và Dự báo tài nguyên nước phục vụ dự báo tác nghiệp tài nguyên nước, phục vụ việc phân bổ tài nguyên nước, giám sát vận hành hồ chứa…đây cũng là công cụ hữu ích và nguồn dữ liệu quý phục vụ cho các tập đoàn, công ty, doanh nghiệp đầu tư khai thác sử dụng tài nguyên nước, đặc biệt vận hành các các hồ chứa và thủy điện.

Đặc biệt, những kết quả này sẽ góp phần xây dựng công cuộc hiện đại hoá công tác dự báo tài nguyên nước tại các đơn vị trực thuộc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia; tạo nền tảng ban đầu hướng đến xây dựng công nghệ dự báo tài nguyên nước theo thời gian thực, nâng cao chất lượng công tác dự báo, cảnh báo tài nguyên nước để có những giải pháp trong quản lý, vận hành khai thác sử dụng hiệu quả nguồn nước trong tương lai./.

(Mai Phú Lực)