Một số vấn đề tồn tại trong công tác điều tra đánh giá tài nguyên nước

Công tác điều tra, đánh giá tài nguyên nước, đặc biệt trong lĩnh vực tài nguyên nước dưới đất là một trong những thế mạnh của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia với nòng cốt là 3 liên đoàn trực thuộc có truyền thống lâu đời thuộc Tổng Cục Địa chất Việt Nam. Tuy nhiên, đây vẫn là một trong những lĩnh vực đòi hỏi tính kế thừa từ những tài liệu đã có của vùng dự án. Các dữ liệu quan trắc của vùng dự án sẽ quyết định mức độ khó khăn của công tác điều tra, quy hoạch tài nguyên nước. Điều đó được thể hiện rõ nét trong dự án “  Điều tra, đánh giá tổng quan tài nguyên nước tỷ lệ 1:100.000 lưu vực sông Lô – Gâm” do Trung tâm thực hiện.

Hiện tại các dữ liệu thông tin về tài nguyên nước lưu vực sông Lô – Gâm chưa đầy đủ và đồng bộ, các nội dung cơ bản của việc điều tra đánh giá chưa được giải quyết đầy đủ, chưa đáp ứng được yêu cầu thông tin phục vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng thể hiện ở các nội dung chủ yếu sau:

– Công tác điều tra, đánh giá tài nguyên nước mặt chủ yếu dựa trên các trạm quan trắc Quốc gia được thành lập chung cho cả khu vực. Số liệu quan trắc chưa thể đáp ứng về mật độ và tần xuất đo phục vụ cho các tính toán chuyên môn về đặc trưng dòng chảy, cân bằng nước…

– Công tác điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất chưa được tiến hành đồng bộ và khép kín trong vùng, ở tỉ lệ bản đồ 1/50.000 diện tích điều tra mới đạt 6,8%. Chưa làm rõ được đặc điểm địa tầng địa chất thuỷ văn, các vùng điều tra chi tiết mới chỉ rải rác tại một số đô thị phát triển kinh tế và tập trung vào một số tầng chứa nước chủ yếu.

– Công tác điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất mới dừng lại ở việc đánh giá tổng quan tỷ lệ 1:200.000, chưa đáp ứng được thông tin dữ liệu phục vụ cho quy hoạch tài nguyên nước, phục vụ phát triển kinh tế xã hội và an ninh, quốc phòng.

– Đến nay trên lưu vực sông Lô – Gâm vẫn chưa có mạng lưới quan trắc tài nguyên nước dưới đất nên tình hình quản lý khai thác, bảo vệ tài nguyên nước rất khó khăn.

DL168

Những khó khăn trên đã được các cán bộ của Trung tâm chỉ ra và từng bước khắc phục trong công tác điều tra, đánh giá khi thực hiện dự án. Tuy nhiên, với bề dày truyền thống và kinh nghiệm, các chuyên gia và kỹ sư tài nguyên nước của Trung tâm đã từng bước khắc phục và hoàn thành tốt các nội dung của dự án đề ra. Đây cũng chính là những kinh nghiệm quý báu thu được qua việc trực tiếp thi công các dự án, đề tài trong lĩnh vực tài nguyên nước của Trung tâm, xứng đáng với vị thế của Trung tâm trong lĩnh vực tài nguyên nước dưới đất nói riêng và tài nguyên nước nói chung./.