Khái niệm về mô hình WEAP và ứng dụng của nó trong thực tiễn

WEAP là một công cụ phần mềm cho quy hoạch tổng hợp tài nguyên nước cố gắng hỗ trợ hơn là thay thế cho nhà quy hoạch có tay nghề. Nó cung cấp một khuôn khổ tổng hơp, mềm dẻo và người dùng thân thiện cho việc quy hoạch và các phân tích chính sách. Một số lượng ngày càng tăng của các chuyên gia nước đang tìm kiếm WEAP như là một bổ sung hữu ích vào bộ công cụ các mô hình, cơ sở dữ liệu, bảng tính và phần mềm khác. Giới thiệu này trình bày mục đích, cách tiếp cận, cơ cấu của WEAP; một mô tả kỹ thuật chi tiết khả năng WEAP là có sẵn trong một ấn phẩm riêng biệt, Hướng dẫn người dùng WEAP.

sp96

Bối cảnh

Nhiều khu vực đang phải đối mặt rất lớn với những thách thức quản lý nguồn nước ngọt. Việc phân bổ tài nguyên nước hạn chế, những quan hệ liên quan đến chất lượng môi trường, quy hoạch theo biến đổi khí hậu và không chắc chắn, và sự cần thiết phải phát triển và thực hiện các chiến lược sử dụng nước bền vững đang ngày càng tăng nhanh các vấn đề cho các nhà quy hoạch tài nguyên nước. Các mô hình mô phỏng theo hướng cung cấp truyền thống không phải lúc nào cũng đầy đủ cho việc phân tích phạm vi rộng của các sự lựa chọn.

Trong thập kỷ qua, một cách tiếp cận tổng hợp đến sự phát triển tài nguyên nước nước đã xuất hiện mà đưa các dự án cấp nước trong bối cảnh của quản lý mặt nhu cầu, bảo tồn và bảo vệ chất lượng nước và hệ sinh thái. WEAP kết hợp những giá trị này vào một công cụ thực hành quy hoạch nguồn nước và phân tích chính sách. WEAP đưa những vấn đề về phía nhu cầu như là mô hình sử dụng nước, hiệu quả thiết bị, chiến lược tái sử dụng nước, chi phí và cơ chế phân bổ nước vào một cân bằng với đối tượng phía cung cấp như dòng chảy sông, nguồn nước dưới đất, hồ chứa và sự chuyển nước. WEAP cũng được phân biệt bởi cách tiếp cận tổng hợp mô phỏng thành phần tự nhiên (ví dụ như, nhu cầu bốc thoát hơi nước từ thực vật, dòng chảy, dòng chảy cơ bản) và thành phần kỹ thuật (ví dụ, các hồ chứa, bơm nước ngầm) của các hệ thống nước. Điều này cho phép người lập quy hoạch xem xét một quan điểm toàn diện hơn của hàng loạt các yếu tố phải được xem xét trong quản lý tài nguyên nước cho việc sử dụng hiện tại và tương lai. Kết quả là một công cụ hiệu quả cho việc kiểm tra các lựa chọn phát triển và quản lý nước khác nhau.

Những hoạt động của WEAP trong nhiều chức năng:

Cơ sở dữ liệu cân bằng nước: WEAP cung cấp một hệ thống cho việc duy trì thông tin về nhu cầu và cấp nước.

Công cụ hình thành kịch bản: WEAP mô phỏng nhu cầu sử dụng nước, cung cấp nước, dòng chảy, dòng chảy trong sông, lưu trữ nước, sự phát sinh ô nhiễm, xử lý và thải và chất lượng nước trong sông.

Công cụ phân tích chính sách: WEAP đánh giá đầy đủ các tùy chọn quản lý và phát triển tài nguyên nước, và thực hiện sự tính toán việc sử dụng đa mục tiêu và tính ưu tiên của hệ thống tài nguyên nước.

Tiếp cận WEAP

WEAP hoạt động trên nguyên tắc cơ bản của cân bằng nước và có thể được áp dụng cho hệ thống cấp nước đô thị và nông nghiệp, một lưu vực sông riêng lẻ hay hệ thống lưu vực sông có biên giới phức tạp. Hơn nữa, WEAP có thể mô phỏng một phạm vi rộng của các thành phần tự nhiên và nhân tạo của các hệ thống này, bao gồm lượng mưa chảy tràn, dòng chảy cơ bản, và sự bổ cập nước dưới đất từ mưa; các phân tích nhu cầu dùng nước theo lĩnh vực; bảo tồn tài nguyên nước; quyền về nước và ưu tiên phân bổ nước, vận hành các hồ chứa; phát điện; giám sát ô nhiễm và chất lượng nước; các đánh giá tổn thương và yêu cầu của hệ sinh thái. Một mô hình phân tích tài chính cũng cho phép người sử dụng để thực hiện điều tra so sánh chi phí-lợi ích cho dự án.

Các nhà phân tích trình bày hệ thống về các nguồn cung cấp khác nhau của nó (ví dụ, sông, lạch, nước ngầm, hồ chứa và nhà máy khử muối); hút nước, chuyển nước và các cơ sở xử lý nước thải; nhu cầu dùng nước; phát thải ô nhiễm; và những yêu cầu hệ sinh thái. Các cấu trúc dữ liệu và mức độ chi tiết có thể dễ dàng được tùy chỉnh để đáp ứng các yêu cầu và dữ liệu sẵn có cho một hệ thống và phân tích cụ thể.

Việc áp dụng WEAP thường bao gồm vài bước.

Định nghĩa nghiên cứu: Khung thời gian, ranh giới không gian, các thành phần hệ thống, và cấu hình của vấn đề được thành lập.

Tài khoản hiện tại: Một bức tranh toàn cảnh nhu cầu dùng nước, tải lượng ô nhiễm, nguồn và nguồn cung cấp cho hệ thống được phát triển. Điều này có thể được xem như là một bước hiệu chuẩn trong sự phát triển của một ứng dụng.

Kịch bản: Một loạt các giả định khác nhau về tác động của chính sách, chi phí, và khí hậu trong tương lai, ví dụ, nhu cầu nước, cung cấp nước, thuỷ văn, và ô nhiễm có thể được phân tích. (Những trường hợp kịch bản có thể được trình bày trong phần tiếp theo).

Đánh giá: Các kịch bản được đánh giá đối với sự đảm bảo đủ nước, chi phí và lợi ích, tính tương thích với các mục tiêu môi trường, và nhạy cảm với sự không chắc chắn trong các biến chính.

Vài ví dụ của việc phân tích kịch bản WEAP

Việc phân tích kịch bản là trung tâm tiếp cận WEAP. Kịch bản được sử dụng để khám phá những mô hình với một phạm vi rất lớn của những câu hỏi “điều gì sẽ xảy ra nếu”, như :

Điều gì sẽ xảy ra nếu sự tăng trưởng dân số và mô hình phát triển kinh tế thay đổi?

Điều gì sẽ xảy ra nếu quy trình vận hành hồ chứa thay đổi?

Điều gì sẽ xảy ra nếu nước dưới đất bị khai thác triệt để hơn?

Điều gì sẽ xảy ra nếu việc bảo tồn nước được đưa ra?

Điều gì sẽ xảy ra nếu những tiêu chuẩn hệ sinh thái được thắt chặt?

Điều gì sẽ xảy ra nếu một kế hoạch sử dụng nước liên tục được hình thành để dự trữ nước mặt dư thừa vào các tầng chứa nước dưới đất?

Điều gì sẽ xảy ra nếu chương trình tái sử dụng nước được thực hiện?

Điều gì sẽ xảy ra nếu công nghệ tưới hiệu quả hơn được thực hiện?

Điều gì sẽ xảy ra nếu sự đa canh trong nông thay đổi?

Điều gì sẽ xảy ra nếu biến đổi khí hậu làm thay đổi nhu cầu và nguồn cung cấp?

Ô nhiễm ở thượng lưu ảnh hưởng tới chất lượng nước ở hạ lưu như thế nào?

Những thay đổi hiện trạng sử dụng đất sẽ ảnh hưởng tới dòng chảy như thế nào?

Sự phát triển của WEAP

Viện nghiên cứu môi trường Stockholm đã cung cấp các hỗ trợ đầu tiên cho sự phát triển của WEAP. Trung tâm kỹ thuật thủy văn của Đoàn Kỹ sư Quân đội đã tài trợ cho nhiều thành công đáng kể. Nhiều cơ quan, bao gồm Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hoá liên hiệp quốc, Ngân hàng Thế giới, Cơ quan Phát triển Hoa Kỳ (USAID), Cơ quan Bảo vệ Môi Trường Hoa Kỳ (US Environmental Protection Agency- US EPA), IWMI, Qũy Nghiên cứu về Nước (Water Research Foundation, trước đây là AwwaRF) và Quỹ cơ sở hạ tầng toàn cầu của Nhật bản đã cung cấp dự án hỗ trợ. WEAP đã được ứng dụng trong đánh giá tài nguyên nước ở hàng loạt các nước, bao gồm : Mỹ, Mexico, Brazil, Tiếng Đức, Ghana, Burkina Faso, Kenya, Nam Phi, Mozambique, Ai cập, Israel, Oman, Trung Á, Ấn Độ, Sri Lanka, Nepal, Trung Quốc, Hàn Quốc, và Thái Lan.