Điều tra, đánh giá xác định vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trong các tầng chứa nước trầm tích Đệ tứ và Neogen từ Đà Nẵng đến Nình Thuận

Mục tiêu

Xác định vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trong các tầng chứa nước trầm tích Đệ tứ và Neogen từ Đà nẵng đến Bình Thuận, giúp cơ quan quản lý nhà nước các cấp quản lý và sử dụng hợp lý tài nguyên nước dưới đất ở từng vùng. Căn cứ để xác định vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất theo Quyết định số 15/2008/QĐ-BTNMT về bảo vệ tài nguyên nước dưới đất.

Nhiệm vụ

Điều tra, đánh giá hiện trang khai thác và sử dụng; chất lượng, trữ lượng nước dưới đất trong các tầng chứa nước trầm tích Đệ Tứ và Neogen từ Đà nẵng đến Bình Thuận;

Thi công các dạng công tác phục vụ cho việc xác định ranh giới xâm nhập mặn, quan trắc động thái NDĐ, đánh giá trữ lượng, chất lượng nước dưới đất của các tầng chứa nước: Địa vật lý, khoan, hút nước thí nghiệm, quan trắc, trắc địa, phân tích mẫu, đánh giá trữ lượng NDĐ.

Đơn vị chủ trì:

Trung tâm Quy  hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia

Đơn vị thực hiện:

Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung