Điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất vùng kinh tế trọng điểm Đồng bằng sông Cửu Long.

a) Mục tiêu

Xác định điều kiện địa chất thủy văn, số lượng, chất lượng và khả năng khai thác, sử dụng nước dưới đất của các cấu trúc chứa nước, thành tạo đất đá chứa nước hoặc phức hệ chứa nước lớn và có mức độ chi tiết tương ứng với bản đồ tỷ lệ 1:100.000

Tạo lập các thông tin, dữ liệu tài nguyên nước dưới đất làm cơ sở cho việc lập quy hoạch khai thác, sử dụng, bảo vệ và phát triển tài nguyên nước, phục vụ công tác quản lý và khai thác thông tin dữ liệu của các ngành, các địa phương;

Kết hợp tạo nguồn cấp nước sinh hoạt cho nhân dân ở một số khu vực bố trí giếng khoan điều tra có lưu lượng, chất lượng đáp ứng nhu cầu khai thác hoặc chuyển thành công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất.

b) Nhiệm vụ

Xác định đặc điểm và đặc trưng cơ bản của các phức hệ, tầng chứa nước; một số đặc điểm của các tầng chứa nước yếu, cách nước chủ yếu thuộc phạm vi điều tra, đánh giá; lập bản đồ ĐCTV tỷ lệ 1:100.000;

Đánh giá mức độ chứa nước của các tầng chứa nước, khoanh vùng những khu vực có triển vọng khai thác nước dưới đất. Lập bản đồ tài liệu thực tế và bản đồ tài nguyên nước dưới đất;

Đánh giá trữ lượng tiềm năng, trữ lượng tĩnh và xác định đặc trưng cơ bản về sự phân bố của chúng trên phạm vi toàn vùng của từng tầng chứa nước chính;

Đánh giá tính chất vật lý, hàm lượng các thành phần hóa học cơ bản, độ tổng khoáng hóa, loại hình hóa học chủ yếu của nước dưới đất;

Đánh giá chất lượng nguồn nước chủ yếu của nước dưới đất; lập bản đồ chất lượng nước dưới đất;

Xác định khả năng có thể khai thác, sử dụng nguồn nước dưới đất của tầng chứa nước cho nhu cầu cấp nước sinh hoạt, sản xuất ở từng khu vực thuộc phạm vi dự án.

c) Phạm vi

Tầng chứa nước lỗ hổng trong các trầm tích Pleistocen giữa – trên (qp2-3), Pleistocen dưới (qp1), Pliocen giữa (n2 2 ), Pliocen dưới (n2 1 ) thuộc địa phận hành chính thành phố Cần Thơ và 3 tỉnh: Kiên Giang, An Giang, Cà Mau.

d) Đơn vị chủ trì:

Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia

e) Đơn vị thực hiện:

Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia