Điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng nước và ảnh hưởng của hạn hán, xâm nhập mặn đến khai thác, sử dụng nước khu vực Nam Trung Bộ và Tây nguyên

Dự án “Điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng nước và ảnh hưởng của hạn hán, xâm nhập mặn đến khai thác, sử dụng nước khu vực Nam Trung Bộ và Tây nguyên” là một dự án thành phần thuộc dự án “Điều tra đánh giá tổng thể nguồn nước, cảnh báo, dự báo phòng chống khô hạn, xâm nhập mặn ứng phó với biến đổi khí hậu khu vực nam trung bộ và tây nguyên”. Với mục tiêu tổng quát là điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng nước và ảnh hưởng của hạn hán, xâm nhập mặn đến khai thác, sử dụng nước khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, làm cơ sở cho công tác cảnh báo, dự báo, phòng chống khô hạn, xâm nhập mặn ứng phó với biến đổi khí hậu, cũng như tăng cường quản lý khai thác và bảo vệ tài nguyên nước được hợp lý và hiệu quả. Dự án có các mục tiêu cụ thể sau:

Thống kê được hiện trạng khai thác, sử dụng nước khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên;

– Đánh giá được ảnh hưởng của khô hạn, xâm nhập mặn đến hoạt động khai thác, sử dụng nước khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên;

– Hoàn thành công tác đánh giá và dự báo nhu cầu sử dụng nước các tỉnh, thành phố khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên;

– Kết hợp với dự án số 6 và dự án số 6 đề xuất các giải pháp tổng thể cấp nước chống, xâm nhập mặn khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên;

– Cung cấp số liệu cho các dự án số 2, số 5 và số 6 hoàn thành các đánh giá dự báo về hạn hán, xâm nhập mặn và tài nguyên nước khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên;

– Cung cấp cấp số liệu và hỗ trợ dự án tổng thể và các dự án thành phần hoàn thành các sản phẩm có liên quan.

Để thực hiện các mục tiêu đó, Dự án phải có những hành động cụ thể:

– Thu thập, rà soát, tổng hợp dữ liệu, thông tin liên quan đến vùng dự án;

– Điều tra hiện trạng các công trình khai thác, sử dụng nước và ảnh hưởng của khô hạn, xâm nhập mặn đến khai thác, sử dụng tài nguyên nước khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên;

– Tổng hợp, chỉnh lý, xử lý dữ liệu, thông tin thu thập và kết quả điều tra ảnh hưởng của khô hạn, xâm nhập mặn đến khai thác, sử dụng tài nguyên nước khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên;

– Phân tích, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng nước và ảnh hưởng của khô hạn, xâm nhập mặn đến khai thác, sử dụng nước cho các mục đích khác nhau khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên;

– Chuẩn bị nội dung thông tin và biên tập các bản đồ;

– Tổng hợp, xây dựng báo cáo kết quả điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng nước và ảnh hưởng của hạn hán, xâm nhập mặn đến khai thác, sử dụng nước cho các mục đích khác nhau khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên;

– Hội thảo lấy ý kiến trong quá trình thực hiện Dự án;

– Xây dựng các báo cáo, thuyết minh.

Với phạm vi thực hiện bao gồm: 8 tỉnh khu vực Nam Trung Bộ (gồm các tỉnh và thành phố: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận) và 5 tỉnh khu vực Tây Nguyên (gồm các tỉnh: Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng và Đắk Nông). Khi dự án hoàn thành sẽ đưa ra được những đánh giá chi tiết và cụ thể, đồng thời đưa ra được những giải pháp hiệu quả trong vấn đề chống xâm nhập mặn của khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

(Thanh Sơn)