Họp triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2017 dự án “Quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Srêpôk”

IMG_1583
Chiều ngày 20/02/2017, tại Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã tổ chức Họp triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2017 của Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước miền Nam. Tham dự cuộc họp có ông Tống Ngọc Thanh – Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia; ông Triệu Đức Huy, ông Nguyễn Chí Công, ông Nguyễn Mạnh Cường – Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, cùng đại diện lãnh đạo các phòng Ban của Trung tâm.
Tại cuộc họp, ông Ngô Đức Chân, Trưởng phòng Quy hoạch TNN, Liên đoàn QH&ĐTTNN miền Nam, Chủ nhiệm dự án đã báo cáo kế hoạch thi công năm 2017 của dự án “Quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Srêpôk”.

IMG_1569

Theo ông Ngô Đức Chân, mục tiêu tổng quát của việc lập quy hoạch trên lưu vực sông Srêpôk là:
Đảm bảo sử dụng nước hiệu quả, hài hoà, hợp lý giữa các đối tượng sử dụng nước trên lưu vực sông Srêpôk;
Phòng, chống, giảm thiểu ô nhiễm và suy thoái, cạn kiệt nguồn nước đảm bảo các mục tiêu chất lượng nước cho các đối tượng khai thác, sử dụng nước trên lưu vực sông;
Căn cứ vào nội dung công việc theo đề cương dự án quy hoạch tài nguyên nước, mục tiêu tổng quát của dự án và những hạng mục công việc đã làm hoàn thành trong năm 2016, ông Ngô Đức Chân đã nêu kế hoạch thực hiện của dự án thực hiện năm 2017 như sau:
Điều tra thực địa, thu thập bổ sung tài liệu.
Xử lý tổng hợp các dữ liệu, thông tin đã thu thập và điều tra thực địa, thu thập bổ sung.
Phân tích, đánh giá hiện trạng và xác định các vấn đề liên quan đến phân bổ, điều hoà, phát triển tài nguyên nước và bảo vệ tài nguyên nước.
Phân tích, dự báo xu thế biến động của tài nguyên nước nhu cầu khai thác sử dụng nước mặt; xác định các vấn đề về khai thác sử dụng, phân bổ, điều hoà, phát triển tài nguyên nước trong kỳ quy hoạch và thứ tự ưu tiên giải quyết.
Xây dựng các phương án quy hoạch, lấy ý kiến và lựa chọn phương án quy hoạch phân bổ tài nguyên nước.
Xây dựng các phương án quy hoạch, lấy ý kiến và lựa chọn phương án quy hoạch bảo vệ tài nguyên nước.
Tại cuộc họp, ông Tống Ngọc Thanh – Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia cho rằng, dự án “Quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Srêpôk” là một dự án lớn, có ý nghĩa quan trọng với Trung tâm, khối lượng thực hiện dự án tương đối lớn nên trong năm 2017 cần tập trung nguồn lực hơn nữa để hoàn thành tốt khối lượng công việc.

IMG_1575

(TTDLQH&ĐTTNN)