Họp triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2017 của Dự án “Điều tra, đánh giá tổng quan tài nguyên nước tỷ lệ 1/100.000 lưu vực sông Lô – Gâm”

IMG_1380Chiều ngày 17/02/2017, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã tổ chức Họp triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2017 của Dự án “Điều tra, đánh giá tổng quan tài nguyên nước tỷ lệ 1/100.000 lưu vực sông Lô – Gâm”. Tham dự cuộc họp có Tổng Giám đốc Tống Ngọc Thanh, các Phó Tổng Giám đốc Trung tâm, đại diện lãnh đạo các phòng Ban và lãnh đạo Liên đoàn QH&ĐTTNN miền Bắc.

o_THuan

Đại diện cho nhóm tác giả, ông Luyện Đức Thuận, Trưởng phòng Quy hoạch tài nguyên nước, Liên đoàn QH&ĐTTNN miền Bắc, Chủ nhiệm Dự án “Điều tra, đánh giá tổng quan tài nguyên nước tỷ lệ 1/100.000 lưu vực sông Lô – Gâm” đã báo cáo kế hoạch thi công năm 2017 của Dự án.

Mục tiêu chung của Dự án là đánh giá tổng quan về sự phân bố, đặc điểm, đặc trưng chủ yếu, tiềm năng, trữ lượng, chất lượng tài nguyên nước; xác định khả năng đáp ứng nguồn nước cho các mục đích sử dụng để phục vụ phát triển kinh tế, xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng; tạo bộ dữ liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước; kết hợp tạo nguồn cấp nước sinh hoạt cho nhân dân ở một số khu vực bố trí công trình điều tra nước dưới đất.

Khối lượng thực hiện dự án đến năm 2016 như sau: đã thực hiện công tác thu thập rà soát thông tin dữ liệu và triển khai công tác điều tra, đánh giá tài nguyên nước trên diện tích F= 8.855 km2 (lưu vực sông Chảy và 1 phần lưu vực sông Lô); thực hiện công tác điều tra, đánh giá tài nguyên nước trên diện tích F= 4.527 km2 (lưu vực sông Chảy); thực hiện công tác nội nghiệp phân tích, đánh giá hiện trạng diễn biến tài nguyên nước dưới đất trên diện tích F= 2.795 km2 (thượng nguồn lưu vực sông Chảy); thực hiện công tác nội nghiệp điều tra, đánh giá tài nguyên nước mặt trên diện tích F= 4.527 km2 (lưu vực sông Chảy).

Mục tiêu, nhiệm vụ năm 2017 của Dự án là đánh giá được tổng quan về sự phân bố, đặc điểm, đặc trưng chủ yếu, tiềm năng, trữ lượng và chất lượng tài nguyên nước dưới đất ở lưu vực sông Chảy; chính xác hoá cấu trúc, kiến tạo địa chất, ranh giới và điều kiện địa chất thủy văn của các tầng chứa nước, đới chứa nước, cách nước chủ yếu lưu vực sông Con; xác định các yếu tố ảnh hướng đến nguồn nước mặt, nước dưới đất trên lưu vực sông Con; tổng quan tình hình khai thác sử dụng nước mặt, nước dưới đất và xác định phạm vi, mức độ ảnh hưởng của các đối tượng, khu vực trọng điểm đối với nguồn nước trên lưu vực sông Con.

IMG_1380
(TTDLQH&ĐTTNN)