Họp triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2017 của dự án “Điều tra, đánh giá tài nguyên nước một số đảo và cụm đảo lớn, quan trọng”

IMG_1384_reChiều ngày 17/02/2017, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã tổ chức Họp triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2017 của dự án “Điều tra, đánh giá tài nguyên nước một số đảo và cụm đảo lớn quan trọng”. Tham dự cuộc họp có Tổng Giám đốc Tống Ngọc Thanh, các Phó Tổng Giám đốc Trung tâm, đại diện lãnh đạo các phòng Ban và lãnh đạo Liên đoàn QH&ĐTTNN miền Bắc.

IMG_1363_re

Tại cuộc họp, ông Phạm Bá Quyền, Phó Trưởng phòng Quy hoạch tài nguyên nước, Liên đoàn QH&ĐTTNN miền Bắc, Chủ nhiệm dự án thành phần 7 đã báo cáo kế hoạch thi công năm 2017 của dự án. Tình hình thực hiện dự án qua các năm như sau:
1. Năm 2013: Xây dựng đề cương và dự toán chi tiết dự án, trình phê duyệt.
2. Năm 2014:
– Kết thúc thi công các hạng mục công việc điều tra, đánh giá tài nguyên nước, địa vật lý, khoan, bơm… và lập báo cáo tổng kết trên đảo Hòn Khoai;
– Thu thập tài liệu tại 2 đảo Thổ Chu và Côn Đảo.
– Điều tra, đánh giá tài nguyên nước mặt và nước dưới đất tỷ lệ 1:25.000 tại 2 xã Đài xuyên và Bình Dân trên cụm đảo Vân Đồn với tổng diện tích khoảng 117 km2;
3. Năm 2015:
– Điều tra đánh giá tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:25.000 trên toàn bộ diện tích còn lại khoảng187,5 km2 trên cụm đảo Vân Đồn.
– Khảo sát địa vật lý xác định vị trí và khả năng chứa nước của tầng chứa nước tại các vị trí lỗ khoan nghiên cứu địa chất thủy văn, gồm: Đo sâu điện đối xứng: 30 điểm; Đo sâu phân cực kích thích: 20 điểm; Đo mặt cắt điện: 30 điểm.
– Thi công khoan và kết cấu lỗ khoan nghiên cứu địa chất thủy văn lỗ khoan VĐ1 chiều sâu 90m.
– Bơm thổi rửa và hút nước thí nghiệm lỗ khoan VĐ1.
– Lấy và phân tích chất lượng nước dưới đất trong quá trình điều tra, khảo sát và hút nước thí nghiệm lỗ khoan VĐ1 (42 mẫu toàn diện; 5 mẫu vi lượng).
4. Năm 2016:
– Điều tra đánh giá tài nguyên nước mặt tỷ lệ 1/25.000 trên diện tích còn lại khoảng187,5km2 trên cụm đảo Vân Đồn.
– Tổng hợp, chỉnh lý, hoàn thiện kết quả điều tra thực địa tài nguyên nước mặt trên diện tích khoảng 314,5 km2.
– Thu thập, rà soát thông tin, dữ liệu và triển khai công tác điều tra, đánh giá tài nguyên nước mặt trên diện tích khoảng 304,5 km2;
– Tổng hợp, chỉnh lý xử lý thông tin, dữ liệu thu thập và kết quả điều tra thực địa theo các nội dung đánh giá tài nguyên nước mặt trên diện tích khoảng 304,5 km2.
– Phân tích, đánh giá hiện trạng, diễn biến tài nguyên nước mặt trên diện tích khoảng 304,5 km2.
– Chuẩn bị nội dung thông tin và biên tập các bản đồ tài nguyên nước mặt trên diện tích khoảng 304,5 km2.
– Tổng hợp, xây dựng hồ sơ, sản phẩm kết quả điều tra, đánh giá tài nguyên nước mặt trên diện tích khoảng 304,5 km2.
– Quan trắc mực nước hồ: 24  lần đo.
– Quan trắc lưu lượng suối: 48 lần đo.
– Lấy và phân tích chất lượng nước mặt: 15 mẫu toàn diện; 15 mẫu vi lượng.
– Khảo sát địa vật lý tại 3 vị trí xác định khả năng chứa nước phục vụ thi công khoan nghiên cứu ĐCTV.
– Khoan nghiên cứu ĐCTV 3 lỗ khoan trên cụm đảo Vân Đồn.
– Hút nước thí nghiệm 3 lỗ khoan xác định khả năng chứa nước của tầng chứa nước, tính toán thông số ĐCTV, xác định trữ lượng khai thác nước dưới đất.
– Hút nước thí nghiệm điểm lộ, giếng đào tại 10 vị trí để đánh giá thông số ĐCTV các tầng chứa nước trên cụm đảo Vân Đồn.
– Đo trắc địa các điểm điều tra khảo sát tài nguyên nước.
– Lấy và phân tích mẫu chất lượng nước dưới đất.
– Thu thập, rà soát thông tin, dữ liệu và triển khai công tác ĐTĐGTNNDĐ trên phạm vi khoảng 117km2 còn lại trên phạm vi cụm đảo Vân Đồn.
– Tổng hợp, chỉnh lý, hoàn thiện kết quả điều tra thực địa tài nguyên nước dưới đất trên toàn diện tích 304,5km2 trên cụm đảo Vân Đồn.
– Tổng hợp, chỉnh lý xử lý thông tin, dữ liệu thu thập và kết quả điều tra thực địa theo các nội dung đánh giá tài nguyên nước dưới đất trên toàn diện tích khoảng 304,5km2 trên cụm đảo Vân Đồn.
– Phân tích, đánh giá hiện trạng, diễn biến tài nguyên nước dưới đất tài nguyên nước dưới đất trên toàn diện tích khoảng 304,5km2 trên cụm đảo Vân Đồn.
– Chuẩn bị nội dung thông tin và biên tập các bản đồ tài nguyên nước dưới đất trên toàn diện tích khoảng 304,5km2 trên cụm đảo Vân Đồn.
– Tổng hợp, xây dựng hồ sơ, sản phẩm kết quả điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất trên toàn diện tích khoảng 304,5km2 trên cụm đảo Vân Đồn.
Năm 2017, Dự án tập trung vào nhiệm vụ chính là điều tra, đánh giá bổ sung tài nguyên nước trên cụm đảo Cô Tô – Vĩnh Thực, cụm đảo Bạch Long Vỹ nhằm tạo điều kiện cần thiết để phát triển kinh tế đảo, kết nối các đảo với đất liền và bảo vệ vững chắc vùng biển của Tổ quốc. Đồng thời, Chủ nhiệm dự án cần hoàn thành hồ sơ, sản phẩm tổng kết toàn bộ dự án năm 2017.
IMG_1363_re_cut

(TTDLQH&ĐTTNN)