Họp triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2017 của dự án “Bảo vệ nước dưới đất ở các khu đô thị lớn” đô thị Buôn Ma Thuột

IMG_1411Sáng ngày 20/02/2017Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã tổ chức Họp triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2017 của dự án “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn”. Tham dự cuộc họp có Tổng Giám đốc Tống Ngọc Thanh, các Phó Tổng Giám đốc Trung tâm, đại diện lãnh đạo các phòng Ban và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Trung tâm.
Tại cuộc họp, ông Nguyễn Ton, Trưởng phòng Điều tra tài nguyên nước dưới đất, Liên đoàn QH&ĐTTNN miền Trung, Chủ nhiệm thành phần Dự án “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn” đã trình bày báo cáo tình hình thực hiện Dự án “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn” tại đô thị Buôn Ma Thuột. 
IMG_1438
Chủ nhiệm thành phần Dự án cho biết, tính đến hết năm 2016, kết quả thực hiện đề án đã đáp ứng nội dung theo thiết kế, cụ thể:
 – Với nội dung điều tra bổ sung, đánh giá và xác định điều kiện tồn tại, sự phân bố, số lượng, chất lượng của các tâng chứa nước:
 + Xác định được nguồn cấp là nước mưa ngấm trực tiếp, mực nước dưới đất dâng chậm so với mùa mưa 1 – 2 tháng tại các tầng chứa nước chính.
 + Xác định được miền cấp, miền thoát của tầng chứa nước bazan.
 + Xác định rõ trữ lượng nước dưới đất.
 + Thành lập được các mặt cắt địa chất thủy văn của các tuyến T7 đến T11.

– Với nội dung Điều tra xác định các nguyên nhân gây cạn kiệt, ô nhiễm và xác định khả năng tự bảo vệ của các tầng chứa nước:
+ Điều tra hiện trạng khai thác nước dưới đất: 3522 điểm điều tra.
+ Điều tra hiện trạng các nguồn ô nhiễm: xác định các nguồn thải, hiện trạng xử lí các nguồn thải, đánh giá khả năng tự bảo vệ của các tầng chứa nước.
Tiếp đó, trong năm 2017, Dự án “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn” tại đô thị Buôn Ma Thuột sẽ thực hiện các nội dung công việc sau:
– Hoàn thành các dạng công việc còn lại, phục vụ lập báo cáo tổng kết Dự án.
– Rà soát các dạng công việc đã thi công theo mục tiêu nhiệm vụ của Dự án.
– Tiếp tục thi công khối lượng sau rà soát: quan trắc, xây dựng thí điểm công trình bổ sung nhân tạo; khoanh định vùng cấm, đới bảo vệ công trình kỹ thuật…
– Lập báo cáo tổng kết đề án.

IMG_1409
Tại cuộc họp, ông Tống Ngọc Thanh, Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia cho rằng, Đề án “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn” là một đề án lớn, có ý nghĩa quan trọng với Trung tâm. Năm 2016, khối lượng thực hiện của đề án tại đô thị Buôn Ma Thuột tương đối lớn nhưng đã đạt được kết quả tốt, trong năm 2017 cần tập trung nguồn lực hơn nữa để hoàn thành tốt khối lượng công việc.
IMG_1411
(TTDLQH&ĐTTNN)