Họp Hội đồng nghiệm thu kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2016 nhiệm vụ “Quan trắc quốc gia tài nguyên nước” do Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc thực hiện

IMG_1807Chiều ngày 25/7/2016, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã họp Hội đồng nghiệm thu kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2016 nhiệm vụ “Quan trắc quốc gia tài nguyên nước” do Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc thực hiện. Tham dự Hội đồng nghiệm thu có ông Triệu Đức Huy – Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, ông Nguyễn Đỗ Lĩnh – Phó Liên đoàn trưởng Liên đoàn Quy hoạch và điều tra tài nguyên nước miền Bắc, cùng các cán bộ đang thực hiện nhiệm vụ “Quan trắc quốc gia tài nguyên nước” do Liên đoàn thực hiện trong năm 2016 cũng như Trưởng, Phó các Ban chuyên môn của Trung tâm QH&ĐT TNNQG.

Trong năm 2016, Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước (QH&ĐT TNN) miền Bắc được Trung tâm QH&ĐT TNN quốc gia giao tiếp tục vận hành mạng quan trắc quốc gia TNN, bao gồm 15 trạm, 126 điểm với 244 công trình quan trắc TNN thuộc 12 tỉnh vùng Đồng bằng Bắc Bộ (ĐBBB) và 2 tỉnh vùng Bắc Trung Bộ. Trong đó, vùng ĐBBB có 12 trạm, 100 điểm với 198 công trình quan trắc và vùng Bắc Trung Bộ có 3 trạm, 26 điểm với 46 công trình quan trắc.

Mục tiêu của nhiệm vụ là cung cấp số liệu quan trắc, giám sát và cảnh báo – dự báo số lượng, chất lượng các nguồn nước mặt, nước dưới đất vùng quan trắc phục vụ quản lý, khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên nước; phát hiện kịp thời các biến động nguồn nước mặt, nước dưới đất để quản lý nguồn nước liên tỉnh, liên quốc gia.

Các nhiệm vụ trọng tâm mà Liên đoàn QH&ĐT TNN miền Bắc thực hiện trong nhiệm vụ “Quan trắc quốc gia tài nguyên nước” năm 2016 bao gồm:

– Quan trắc các yếu tố TNN tại các điểm quan trắc của các công trình quan trắc nước dưới đất vùng đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.
– Duy tu, bảo dưỡng các công trình quan trắc TNN.
– Cập nhật số liệu vào cơ sở dữ liệu hiện có, gồm: kiểm tra, chỉnh lý tài liệu, cập nhật số liệu vào cơ sở dữ liệu vùng quan trắc của mạng lưới quan trắc TNN nước đất.
– Xây dựng bộ hồ sơ sản phẩm quan trắc năm 2016.
IMG_1808

Về các kết quả thực hiện được trong 6 tháng đầu năm 2016 gồm:

a, Kết quả quan trắc mực nước:
– Tầng chứa nước Hologen (qh): được tiến hành quan trắc tại 92 công trình thuộc ĐBBB và 17 công trình vùng BTB.
– Tầng chứa nước Pleitocen (qp): được tiến hành quan trắc tại 64 công trình thuộc vùng ĐBBB và 22 công trình vùng BTB.
– Tâng chứa nước Trias trung (t2): được tiến hành quan trắc tại 03 công trình thuộc vùng ĐBBB và 7 công trình vùng BTB.
b, Kết quả quan trắc nhiệt độ nước:

Kết quả quan trắc nhiệt độ nước tại 244 công trình dao động trong khoảng 24,880C – 25,210C, trung bình 6 tháng 25,050C. Nhiệt độ dao động giữa các tháng mùa khô và mùa mưa từ 0,3-3,350C.

c, Kết quả quan trắc thành phần hóa học:
– Tầng chứa nước Hologen (qh): 6 tháng đầu năm 2016 đã lấy 73 mẫu nước trong tầng chứa nước Holocen để phân tích các chỉ tiêu toàn diện; 73 mẫu sắt chuyên môn; 23 mẫu vi lượng và 28 mẫu nhiễm bẩn.
– Tầng chứa nước Pleitocen (qp): 6 tháng đầu năm 2016 đã lấy 88 mẫu nước trong tầng chứa nước Pleistocen để phân tích các chỉ tiêu toàn diện; 10 mẫu nước; 67 mẫu vi lượng và 49 mẫu nhiễm bẩn.

Tại Hội đồng nghiệm thu, các cán bộ nghiệm thu thuộc Trung tâm QH&ĐT TNN QG cũng đã đồng ý nghiệm thu khối lượng sản phẩm thực hiện nhiệm vụ quan trắc quốc gia tài nguyên nước trong 6 tháng đầu năm 2016 của Liên đoàn QH&ĐT TNN miền Bắc.

IMG_1806

IMG_1800

IMG_1795

IMG_1801

Trong 6 tháng đầu năm 2016, Liên đoàn QH&ĐT TNN miền Bắc đã thực hiện nhiệm vụ được 51,06% tổng khối lượng năm 2016.

Cũng tại Hội đồng nghiệm thu, đại diện Liên đoàn QH&ĐT TNN miền Bắc đã trình bày kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2016:

– Tiếp tục thực hiện quan trắc các yếu tố TNN tại 244 công trình quan trắc thuộc vùng đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.
– Cập nhật cơ sở dữ liệu, xử lý số liệu quan trắc viên và văn phòng quan trắc.
– Bơm nước lấy mẫu mùa mưa tại 193 công trình.
– Xây dựng hồ sơ sản phẩm nhiệm vụ quan trắc 6 tháng cuối năm và năm 2016.
– Rà soát chuẩn bị nội dung, dự toán nhiệm vụ quan trắc năm 2017.

IMG_1804

(TTDLQH&ĐTTNN)