Hoàn thiện xây dựng đề cương chi tiết Dự án số 1 “Điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất để cung cấp nước sinh hoạt ở vùng núi cao, vùng khan hiếm nước”

May_khoan_dandoChương trình “Điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất để cung cấp nước sinh hoạt ở các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước” là một chương trình toàn diện, tổng thể, đồng thời góp phần thu hẹp khoảng cách vùng, miền và nâng cao đời sống nhân dân, đảm bảo quốc phòng, an ninh và giữ vững độc lập chủ quyền quốc gia. Trong đó Dự án số 1 “Điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất để cung cấp nước sinh hoạt ở vùng núi cao, vùng khan hiếm nước” có vai trò quyết định đến thành công của toàn bộ Chương trình.

Thời gian vừa qua, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã khẩn trương xây dựng nội dung chi tiết của Dự án số 1 và đã hoàn thiện trình Hội đồng thẩm định Dự án.

Ngày 26/11/2015, Hội đồng thẩm định Dự án “Điều tra tìm kiếm nguồn nước dưới đất ở vùng núi cao, vùng khan hiếm nước” đã họp và đánh giá về cơ bản Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng đề cương Dự án, song cần chỉnh sửa thêm theo ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định để hoàn thiện và sớm trình Bộ phê duyệt.

Dự án được thực hiện sẽ mang lại hiệu quả kinh tế thiết thực về quản lý, sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, đáp ứng về mặt kinh tế cho nhân dân định cư, cũng như các lực lượng an ninh – quốc phòng đóng tại các vùng cao, vùng biên giới. Đồng thời, kết quả của dự án sẽ mang lại giá trị to lớn đối với người dân, làm giảm bớt những khó khăn cho cuộc sống vốn đã thiếu thốn, vất vả của người dân ở các vùng cao, vùng khan hiếm nước; góp phần thực hiện thành công Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn và Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2015 – 2020.

 

(Hồng Nhung – NAWAPI)