Giải pháp khai thác sử dụng hợp lí, bảo vệ và phát triển tài nguyên nước lưu vực sông Srêpôk bền vững

Srêpôk là hệ thống sông lớn của Tây Nguyên, bắt nguồn từ các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng chảy sang Campuchia rồi đổ vào sông Mê Kông, phần lưu vực sông thuộc lãnh thổ Việt Nam là phần thượng nguồn. Vì vậy, đây là hệ thống sông liên tỉnh, liên quốc gia có vai trò và ý nghĩa rất quan trọng trong phát triển KT-XH, an ninh – quốc phòng, bảo vệ MT và đối ngoại không chỉ với Tây Nguyên mà cho cả nước. Trong thực tế, TNN sông Srêpôk còn chi phối đến đặc điểm hoạt động sản xuất và đời sống xã hội của LV rộng lớn này, đặc biệt là đối với nông nghiệp.

Thực tiễn cho thấy đối với LVS Srêpôk hạn hán là nguy cơ và nguyên nhân chính gây thiệt hại lớn hàng năm. Đây là vùng sản xuất NN nên nước sẽ quyết định đến khả năng sản xuất, năng suất, chất lượng, giá trị của sản phẩm và lợi nhuận thu được, từ đó ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững KT-XH. Vì vậy, nếu TNN không bền vững (đáp ứng đủ nhu cầu sản xuất và sinh hoạt) thì sẽ không đảm bảo sự bền vững đối với phát triển KT-XH.

Qua nghiên cứu, để khai thác sử dụng hợp lí, bảo về và phát triển tài nguyên nước lưu vực sông Srêpôk bền vững cần thực hiện một số giải pháp sau:

Điều chỉnh quy hoạch dân cư hợp lý: Giảm tỷ lệ gia tăng dân số, đặc biệt là gia tăng cơ giới để phù hợp với Quy hoạch phát triển KT-XH đã đặt ra đến 2020. Bên cạnh đó quy hoạch lãnh thổ theo hướng quản lý theo TLV: Đây là yêu cầu cấp thiết trong việc định ra hướng phát triển KT-XH phù hợp với khả năng cung cấp nước của từng TLV sông Srêpôk

Giải pháp lưu trữ, phát triển nguồn nước như: Nâng cấp, sửa chữa các công trình thủy lợi đã có trên các tiểu lưu vực, Thu trữ nước mưa, nước mặt, bổ sung nước ngầm bằng các công trình.

Đối với các ngành kinh tế: Trong các ngành kinh tế hiện có trên LVS Srêpôk, thì ngành NN là ngành sử dụng nhiều nước nhất và tác động cả trực tiếp và gián tiếp đến TNN làm suy giảm cả về số lượng và chất lượng. Do vậy, phải thực hiện việc chuyển đổi toàn diện cơ cấu nông nghiệp, Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu.

Đây là nhưng giải pháp cốt lõi nhằm giúp khai thác sử dụng hợp lí, bảo vệ và phát triển nguyên nước lưu vực sông Srêpôk bền vững