Dự án “Quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Srêpok”

Năm 2015, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã giao cho Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia thực hiện dự án “Quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Srêpok”.

Dự án được Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam triển khai thực hiện ngay trong năm 2015 với khối lượng chính như sau: Hoàn thành công tác thu thập thông tin, tài liệu của nội dung quy hoạch, phân bổ và bảo vệ tài nguyên nước mặt, nước dưới đất trên phần diện tích 6.699 km2 thuộc địa phận hành chính các tỉnh Lâm Đồng, Đắk Nông và Gia Lai. Cụ thể đã thu thập tổng cộng 421 các loại tài liệu từ các văn bản luật, các quyết định, nghị định, thông tư, báo cáo chuyên đề liên quan đến lĩnh vực tài nguyên nước trong phạm vi các tỉnh Lâm Đồng, Đắk Nông và Gia Lai. Trong đó số lượng tài liệu có độ tin cậy loại A là 330 tài liệu chiếm tỷ lệ 78,38%, tài liệu có mức độ tin cậy loại B là 17,10% và tài liệu có độ tin cậy loại C là 4,51%

Hiện nay dự án đã hoàn thành các nhiệm vụ được giao theo kế hoạch năm 2015, các dạng công tác được thực hiện đúng tiến độ và đạt yêu cầu kỹ thuật đề ra./.

(Thanh Loan- VP NAWAPI)