Dự án: Điều tra nguồn nước dưới đất vùng sâu Nam Bộ – Pha 4

Mục tiêu

Xác định triển vọng khai thác nước nước dưới đất tại các xã vùng sâu đặc biệt khó khăn chưa được điều tra nguồn nước dưới đất;

Bổ sung, làm rõ triển vọng khai thác nước dưới đất tại các vùng đã được điều tra nguồn nước dưới đất pha 3 giai đoạn điều tra trước đây (pha 1, pha 2, pha 3).

Nhiệm vụ

Điều tra, khảo sát, đo đạc, thi công thực địa và tổng hợp, chỉnh lý, xử lý thông tin, số liệu, tài liệu về tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000; đánh giá đặc điểm, đặc trưng chủ yếu và mức độ chứa nước của các tầng chứa nước, trữ lượng, chất lượng và khả năng khai thác, sử dụng tài nguyên nước dưới đất, đánh giá triển vọng chứa nước vùng nghiên cứu.

Xây dựng hồ sơ sản phẩm kết quả điều tra, đánh giá, thành lập bộ bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000; cơ sở dữ liệu tài nguyên nước dưới đất vùng nghiên cứu.

Đơn vị chủ trì

Trung tâm Quy  hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia

Đơn vị thực hiện

Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam