Dự án: Điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường một số hải đảo, cụm đảo lớn, quan trọng phục vụ quy hoạch phát triển kinh tế biển và bảo vệ chủ quyền lãnh hải

Mục tiêu:

Điều tra, đánh giá bổ sung tài nguyên nước của một số đảo và cụm đảo Việt Nam nhằm tạo điều kiện cần thiết để phát triển kinh tế đảo, kết nối các đảo với đất liền và bảo vệ vững chắc vùng biển Tổ quốc.

Nhiệm vụ:

Thu thập, tổng hợp tài liệu tài nguyên nước;

Điều tra, khảo sát, đo đạc, thi công thực địa tài nguyên nước;

Xây dựng (kết cấu) một số giếng khoan thăm dò kết hợp khai thác và bàn giao cho địa phương đưa vào sử dụng;

Tổng hợp, phân tích, đánh giá thông tin, dữ liệu về tài nguyên nước

Xây dựng bản đồ, các báo cáo, tổ chức hội thảo.

Đơn vị chủ trì:

Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam

Đơn vị thực hiện

Thực hiện dự án thành phần 7: Trung tâm Quy hoạch và điều tra tài nguyên nước quốc gia