Dự án “Điều tra, đánh giá tài nguyên nước vùng Thủ đô Hà Nội”

IMG_7570
Với mục tiêu đánh giá sơ bộ tiềm năng, đặc điểm phân bố, trữ lượng, chất lượng tài nguyên nước và đề xuất các giải pháp khai thác, sử dụng hợp lý, bảo vệ tài nguyên nước để làm cơ sở thực hiện quy hoạch vùng thủ đô Hà Nội, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường giao thực hiện Dự án “Điều tra, đánh giá tài nguyên nước vùng Thủ đô Hà Nội”.
IMG_7586
1. Nhiệm vụ của dự án:
– Đánh giá sơ bộ đặc điểm và các đặc trưng cơ bản của các nguồn nước chủ yếu trong vùng Thủ đô.
– Đánh giá các ảnh hưởng của các yếu tố tự nhiên và các hoạt động kinh tế, xã hội đến tài nguyên nước vùng Thủ đô.
– Đánh giá sơ bộ tiềm năng, trữ lượng khai thác các nguồn nước trên phạm vi toàn vùng và tại các khu vực có triển vọng khai thác nước lớn để cung cấp cho các đô thị vùng Thủ đô.
– Phân vùng và đánh giá sơ bộ chất lượng các nguồn nước, sơ bộ nhận định, đánh giá sự thay đổi chất lượng nước theo thời gian.
– Đánh giá sơ bộ khả năng khai thác, sử dụng nguồn nước cho nhu cầu cấp nước sinh hoạt, sản xuất ở các khu đô thị trong vùng Thủ đô.
– Lập các loại bản đồ chuyên môn vè tài nguyên nước, để phục vụ lập các quy hoạch chuyên ngành và quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội vùng Thủ đô.
2. Nội dung và các hoạt động chủ yếu:
– Thu thập, tổng hợp tài liệu tài nguyên nước.
– Điều tra, khảo sát đánh giá tài nguyên nước mặt tỷ lệ 1/100.000.
– Điều tra, khảo sát đánh giá tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1/50.000.
– Tổng hợp, xây dựng hồ sơ sản phẩm kết quả điều tra, đánh giá.
3. Phạm vi thực hiện:
Phạm vi thực hiện dự án với diện tích tự nhiên 13.436 km2, bao gồm 07 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Bắc Ninh, Hải Dương, Hà Nam, Hòa Bình.
4. Thời gian thực hiện: Từ năm 2010 đến năm 2015.
5. Mục tiêu nhiệm vụ chính thực hiện trong năm 2015:
Tổng hợp tài liệu, xây dựng hồ sơ, báo cáo tổng kết dự án trên toàn vùng Thủ đô, cụ thể:
– Đánh giá ở mức độ sơ bộ tiềm năng, đặc điểm phân bố, trữ lượng, chất lượng tài nguyên nước vùng Thủ đô Hà Nội.
– Đề xuất các giải pháp khai thác, sử dụng hợp lý và bảo vệ tài nguyên nước làm cơ sở để thực hiện quy hoạch vùng Thủ đô Hà Nội.
(Hồng Nhung – VP NAWAPI
Nguồn: Chủ nhiệm dự án)