Dự án: Điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:50.000 vùng Bắc sông Tiền

Mục tiêu, nhiệm vụ khái quát:

Đánh giá đặc điểm phân bố, tiềm năng, trữ lượng, chất lượng tài nguyên nước dưới đất vùng bắc sông Tiền, đề xuất các giải pháp khai thác, sử dụng hợp lý và bảo vệ tài nguyên nước dưới đất để phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng vùng Bắc sông Tiền.

Đơn vị chủ trì:

Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia

Đơn vị thực hiện:

Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam.