Công tác khoan ĐCTV được thực hiện như thế nào ở dự án Điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất vùng kinh tế trọng điểm đồng bằng sông Cửu Long

+ Phương pháp khoan: Dự án chọn phương pháp khoan xoay lấy mẫu lõi và khoan doa mở rộng đường kính để kết cấu lỗ khoan. (Đối với cụm lỗ khoan, chỉ lấy mẫu lõi khoan ở lỗ khoan trung tâm các lỗ khoan còn lại trong cụm khoan phá mẫu)

+ Nguyên tắc thiết kế: mạng lưới các lỗ khoan ĐCTV được thiết kế dựa trên các nguyên tắc sau:

– Trên cơ sở các tuyến lỗ khoan đã có của các đề án trước, nhất là đề án N-Q chúng tôi bố trí lỗ khoan trên các tuyến. Tận dụng các lỗ khoan đã có để giảm khối lượng khoan mới và nội suy chiều sâu thiết kế mà vẫn bảo đảm mật độ nghiên cứu.

– Bố trí các lỗ khoan theo tuyến vuông góc và song song với phương cấu trúc.

– Ưu tiên các đối tượng nghiên cứu có triển vọng nhất là các tầng chứa nước qp2-3, qp1, n22 và n21. Số lượng lỗ khoan trong mỗi tầng chứa nước này phụ thuộc diện phân bố rộng hay hẹp, nhưng bảo đảm ít nhất có 1   3 lỗ khoan nghiên cứu trong mỗi tầng chứa nước.

– Tầng chứa nước qh: Lộ trên mặt có diện phân bố rộng khắp vùng nghiên cứu. Không bố trí lỗ khoan vào tầng này và sẽ được đánh giá trong quá trình khảo sát địa chất thủy văn.

– Tầng chứa nước qp3: Nằm nông có diện phân bố rộng khắp vùng nghiên cứu và lộ trên mặt một phần nhỏ ở phía bắc vùng nghiên cứu, do tầng chứa nước nằm nông nên không bố trí lỗ khoan vào tầng này và sẽ được đánh giá trong quá trình khảo sát địa chất thủy văn.

– Tầng chứa nước qp2-3: Diện phân bố lớn khoảng 15.500 km2 trong vùng nghiên cứu là tầng có triển vọng. Trong tầng này bố trí 12 lỗ khoan chống ống bơm nước thí nghiệm để xác định trữ lượng và chất lượng của tầng chứa nước; ngoài ra để xác định diện phân bố nước nhạt của tầng.

– Tầng chứa nước qp1: Diện phân bố lớn khoảng 15.000 km2 trong vùng nghiên cứu là tầng chứa nước có tiềm năng trong vùng. Trong tầng bố trí 8 lỗ khoan chống ống bơm nước thí nghiệm để xác định trữ lượng và chất lượng của tầng chứa nước.

– Tầng chứa nước n22: Diện phân bố lớn khoảng 13.000 km2 trong vùng nghiên cứu là tầng chứa nước có tiềm năng trong vùng. Trong tầng bố trí 7 lỗ khoan chống ống bơm nước thí nghiệm để xác định trữ lượng và chất lượng của tầng chứa nước.

– Tầng chứa nước n21: Có diện phân bố lớn khoảng 10.000 km2 trong vùng nghiên cứu là tầng chứa nước nằm sâu. Nên chỉ bố trí 3 lỗ khoan chống ống bơm nước thí nghiệm để xác định trữ lượng và chất lượng của tầng chứa nước.

– Tầng chứa nước n13: Có diện phân bố khoảng 7000 km2 trong vùng là tầng năm sâu nên bố trí 2 lỗ khoan chống ống bơm nước thí nghiệm để xác định trữ lượng và chất lượng của tầng chứa nước.

– Tầng chứa nước khe nứt trong các đá trước Kainozoi (ps-ms): Có diện phân bố lộ trên mặt khoảng 100km2 ở phía bắc- tây bắc vùng nghiên cứu. Thiết kế 3 lỗ khoan chống ống bơm nước thí nghiệm để xác định trữ lượng và chất lượng của tầng chứa nước tại khu vực tầng chứa nước lộ trên mặt và gần trên mặt, còn dưới sâu khả năng chứa nước kém nên không bố trí lỗ khoan.

– Ngoài việc trải đều theo diện, vị trí và chiều sâu các lỗ khoan cho phép chính xác hóa các ranh giới phân bố của các tầng chứa nước ps-ms, n13, n21, n22, qp1, qp2-3, qp3 và lấy mẫu phân tích địa tầng địa chất.

– Bổ sung một số lỗ khoan ngoài tuyến để làm rõ diện phân bố và ranh giới  mặn – nhạt của các tầng chứa nước.

– Mạng lưới khoan địa chất thủy văn được bố trí thành 5 tuyến theo phương đông bắc – tây nam và 5 tuyến liên kết theo phương tây bắc – đông nam.

Trong quá trình thi công các lỗ khoan ở dưới sâu, sau khi đo carota nếu trường hợp tầng dự định nghiên cứu bị nhiễm mặn thì tiến hành lắp đặt ống chống ống lọc nghiên cứu tầng chứa nước nằm trên.

+ Lựa chọn thiết bị khoan

– Căn cứ vào điều kiện thi công, phương pháp khoan để chọn thiết bị khoan cho phù hợp với mục đích, yêu cầu nhiệm vụ của lỗ khoan.

– Trên cơ sở thiết bị sẵn có trong nước, Dự án sẽ lựa chọn thiết bị khoan sau: YRB-3AM-500; YRB-3A3-0; YRB – 2,5A; XY-1; XY-1A; XY-2B…

Tùy thuộc vào điều kiện địa hình, giao thông, điều kiện ĐC-ĐCTV, chiều sâu và kết cấu lỗ khoan mà lựa chọn loại máy khoan thi công cho phù hợp với điều kiện thực tế tại mỗi khu vực và vị trí khoan