Công tác điều tra đánh giá khả năng tự bảo vệ của các tầng chứa nước ở Việt Nam còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu của công tác quản lý, khai thác sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước dưới đất

Ở Việt nam, vấn đề đánh giá khả năng tự bảo vệ tầng chứa nước cũng đã được đề cập đến từ cuối những năm 80 của thế kỷ trước.

Đầu tiên Nguyễn Kim Cương, 1988 đã đề cập đến vấn đề này trong bài báo “Bảo vệ tài nguyên nước dưới đất” được đăng trong tạp chí Địa chất, số 6, tiếp đó Nguyễn Văn Lâm (2000), Phạm Quý Nhân (2000, 2008, 2012), Vũ Ngọc Trân (2002), Bùi Trần Vượng (2008), Hồ Minh Thọ (2010), Vũ Thị Minh Nguyệt (2008), … bằng các đề tài của mình đã tiến hành nghiên cứu đánh giá khả năng tự bảo vệ của các tầng chứa nước khác nhau cho từng vùng riêng biệt. Năm 2011, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước được giao thực hiện đề tài “Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn để đánh giá khả năng tự bảo vệ các tầng chứa nước. Áp dụng thí điểm cho các vùng đặc trưng tại Việt Nam” do PGS.TS Phạm Quý Nhân chủ trì. Đề tài là cơ sở vững chắc về lý thuyết và luận chứng lựa chọn các phương pháp đánh giá khả năng tự bảo vệ cho các tầng chứa nước đặc trưng. Đây là tiền đề mở ra cho công tác điều tra đánh giá khả năng tự bảo vệ các tầng chứa nước được áp dụng trong thực tiễn đời sống sản xuất.

– Vùng duyên hải đồng bằng Bắc bộ bao gồm các tỉnh Thái Bình, Nam Định và Ninh Bình đây là khu vực kinh tế phát triển ở mức độ trung bình, là vựa lúa lớn nhất đồng bằng Bắc bộ và có nhiều đặc điểm văn hóa tương đồng. Trong khu vực có tới 80% dân số sinh sống bằng nghề nông nghiệp, điều kiện sinh hoạt và sử dụng nước sạch còn nhiều hạn chế. Khu vực 3 tỉnh đã được nghiên cứu đánh giá qua các tài liệu điều tra địa chất thuỷ văn qua các thời kỳ do Liên đoàn QH&ĐTTNN miền Bắc thực hiện từ 1981 đến nay bao gồm các tầng chứa nước khe nứt đá vôi T­2­a đg, T­1 cl và Neogen hệ tầng Vĩnh Bảo; tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Đệ tứ: Holocen trên (qh2), Holocen dưới (qh1) và Pliestocen (qp). Hiện nay nước dưới đất được khai thác chủ yếu trong các tầng qp, qh2 T2a đg.