Công tác dự báo, cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tại Việt Nam

Công tác dự báo nước dưới đất được tổng hợp và thể hiện dưới dạng các bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới. Trong đó được phân ra thành 4 loại bản tin có nội dung như sau:

Bản tin tháng

– Đánh giá xu thế diễn biến mực nước hàng tháng đối với các tầng chứa nước (nguồn nước), thống kê các giá trị đặc trưng mực nước tháng theo các tầng chứa nước theo tỉnh của từng vùng;

– Đánh giá mực nước tháng này so với tháng trước, cùng thời gian năm trước, 5 năm về trước, 10 năm về trước.

– Xây dựng sơ đồ diễn biến mực nước tháng này so với tháng trước đối với các tầng chứa nước (nguồn nước) theo từng vùng, từng tỉnh;

– Cảnh báo mực nước dưới đất tại một số vùng cảnh báo về suy giảm mực nước dưới đất hàng tháng tại Hà Nội, Hà Đông, Vĩnh Phúc;

– Tổng hợp kết quả dự báo của các công trình điển hình vào bản tin.

Bản tin quý

– Đánh giá xu thế diễn biến mực nước quý đối với các tầng chứa nước (nguồn nước), thống kê các giá trị đặc trưng mực nước quý theo các tầng chứa nước theo tỉnh của từng vùng;

– Đánh giá chất lượng nước tại các vùng, các tỉnh;

– Xây dựng sơ đồ diễn biến mực nước của quý này so với cùng kỳ quý trước đối với các tầng chứa nước (nguồn nước) theo từng vùng, từng tỉnh trong mạng quan trắc quốc gia;

– Tổng hợp kết quả dự báo của các công trình điển hình vào bản tin;

Bản tin năm

– Đánh giá xu thế diễn biến mực nước hàng năm đối với các tầng chứa nước (nguồn nước), thống kê các giá trị đặc trưng mực nước hàng năm theo các tầng chứa nước theo tỉnh của từng vùng;

– Đánh giá chất lượng nước tại các vùng, các tỉnh;

– Xây dựng sơ đồ diễn biến mực nước của năm này so với năm trước đối với các tầng chứa nước (nguồn nước) theo từng vùng, từng tỉnh trong cả nước;

– Tổng hợp kết quả dự báo của các công trình điển hình vào bản tin;

Bản tin đặc biệt

– Đánh giá tốc độ hạ thấp thời điểm hiện tại so với cùng kỳ 5 năm trước, 10 năm trước và 15 năm trước đối với các tầng chứa nước (nguồn nước) chính, thống kê các giá trị đặc trưng mực nước hạ thấp nhất theo các tầng chứa nước theo tỉnh của từng tầng trên vùng nghiên cứu;

– Xây dựng sơ đồ dự báo tốc độ hạ thấp mực nước dưới đất 5 năm tới đối với các tầng chứa nước (nguồn nước) chính theo từng tầng trên vùng nghiên cứu;

– Tổng hợp kết quả dự báo mực nước giai đoạn 5 năm tiếp theo của các công trình điển hình vào bản tin;

– Thống kê diện tích mặn nhạt các tầng chứa nước trong vùng nghiên cứu;

– Xây dựng bản đồ phân bố mặn nhạt và dự báo nguy cơ nhiễm mặn năm 2021 cho các tầng chứa nước.

Đối với các giá trị dự báo mực nước trong các bản tin được thể hiện chủ yếu dưới dạng bản đồ và các dạng đồ thị. Trong đó bản đồ minh họa sự phân bố độ sâu mực nước ngầm, mực nước tăng giảm,ít biến động giữa tháng dự báo với tháng hiện tại tại các công trình quan trắc, đồ thị mực nước thể hiện diễn biến mực nước tại các công trình quan trắc

Đối với yếu tố chất lượng nước ví dụ như hàm lượng TDS cũng được minh họa dưới dạng bản đồ. Trong đó các công trình nước nhạt có hàm lượng TDS thấp hơn quy chuẩn thể hiện dưới dạng điểm màu xanh, các công trình nước lợ mặn có hàm lượng TDS nằm trong khoảng 1000 ÷ 1500mg/l thể hiện màu vàng và rất mặn thể hiện dưới dạng màu đỏ. Đối với bản tin dự báo nguy cơ xâm nhập mặn trong các tầng chứa nước cũng được thể hiện dưới dạng các bản đồ trong đó màu xanh thể hiện nước nhạt, nước mặn thể hiện bằng màu hồng hoặc đỏ, vùng có nguy cơ bị nhiễm mặn trong tương lai được thể hiện bằng màu xanh đánh sọc hồng.

Đối với các nội dung chuyên đề về phân vùng tốc độ hạ thấp và nguy cơ xâm nhập mặn cũng chủ yếu tập trung thể hiện dưới dạng các bản đồ. Trong đó bản đồ phân vùng tốc độ hạ thấp mực nước thể hiện bằng 4 phân vùng chính: vùng có tốc độ hạ thấp mực nước ít thay đổi, hạ thấp nhỏ, hạ thấp vừa và hạ thấp lớn

Đối với các bản tin cảnh báo hạn hán trên truyền hình ngoài các bản tin giấy, thì các giá trị mực nước được thể hiện mô phỏng dưới dạng 3D đơn giản dễ tiếp cận người sử dụng được xây dựng bởi đội ngũ kỹ thuật viên của nhà đài