Cần tạo một hệ thống quản lí bộ mô hình tài nguyên nước phục vụ công tác quy hoạch, điều tra, đánh giá tài nguyên nước

IMG_3017_sua Đó là ý kiến chỉ đạo của ông Tống Ngọc Thanh – Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia trong buổi họp báo cáo tình hình thực hiện dự án về quy hoạch tài nguyên nước trên các lưu vực sông do Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đang thực hiện. Ngày 29 tháng 6 năm 2017, tại Trung tâm QH&ĐTTNNQG đã diễn ra cuộc họp tình hình thực hiện các dự án: Quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Srêpok, Quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Bằng Giang – Kỳ Cùng, Lập nhiệm vụ quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Cửu Long. Tham dự cuộc họp có ông Tống Ngọc Thanh – Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG, ông Nguyễn Chí Công – Phó Tổng giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG, đại diện Ban Quy hoạch tài nguyên nước, đại diện Trung tâm Cảnh báo và Dự báo tài nguyên nước, đại diện Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam. 

 

Tại cuộc họp, ông Ngô Đức Chân, Trưởng phòng Quy hoạch tài nguyên nước, Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài ngu yên nước miền Nam đã báo cáo tình hình thực hiện Quy hoạch lưu vực sông Srêpok, trong 6 tháng đầu năm, Liên đoàn QH&ĐTTNN miền Nam đã đáp ứng được tiến độ dự án, hoàn thành công tác văn phòng, đang thực hiện tính toán mô hình trên 6 tiểu lưu vực trên toàn bộ lưu vực sông Srêpok.  

Tuy nhiên, ông Chân cũng cho biết, quá trình thực hiện dự án còn những khó khăn vướng mắc như thiếu tài liệu tình hình kinh tế xã hội (số liệu chi tiết từng ngành, từng lĩnh vực tại khu vực về nhu cầu sử dụng nước).

IMG_3014_suaÔng Đỗ Trường Sinh, Trưởng ban Quy hoạch tài nguyên nước cho rằng, trong công tác quy hoạch tài nguyên nước, các báo cáo nhu cầu khai thác sử dụng nước, báo cáo hiện trạng tài nguyên nước, báo cáo chất lượng nước… rất quan trọng, vì vậy Trung tâm sẽ cùng với Liên đoàn phối hợp các bên liên quan, kết hợp thêm công tác điều tra, đánh giá tài nguyên nước tại lưu vực sông hoàn thiện các báo cáo phục vụ quy hoạch lưu vực sông Srêpok trong kỳ quy hoạch. 

Tại cuộc họp, ông Tống Ngọc Thanh – Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG cho rằng, cần hoàn thiện sớm các báo cáo về nhu cầu sử dụng nước, báo cáo hiện trạng tài nguyên nước, báo cáo chất lượng nước tại lưu vực sông cần quy hoạch, từ đó đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án quy hoạch trên các lưu vực sông. Ông Thanh cũng nhấn mạnh rằng, quy hoạch phát triển tài nguyên nước của một lưu vực sông yêu cầu những kết luận từ nhiều nghiên cứu lĩnh vực riêng lẻ được hợp lại và tổng hợp trong một khung phân tích tổng hợp. Khi đó mô hình mô phỏng hệ thống là công cụ quan trọng hỗ trợ cho phân tích hệ thống tài nguyên nước khi hoạch định các phương án quy hoạch và quản lý tài nguyên nước. Mô hình lưu vực sông là mô hình mô phỏng quá trình dòng chảy trên một hệ thống sông, đó là sự mô tả các quá trình dòng chảy trên lưu vục bằng các mô hình thành phần và sự liên kết giữa chúng trong một hệ thống nhất. Vì vậy công tác mô hình hệ thống lưu vực sông rất quan trọng trong việc quy hoạch một lưu vực sông. Khi đã lập được các mô hình hệ thống lưu vực sông, cần quản lý các mô hình này để khai thác, sử dụng không những trong công tác quy hoạch mà còn phục vụ trong công tác cảnh báo, dự báo tài nguyên nước.

IMG_3011_sua

Hiện tại, Trung tâm QH&ĐTTNNQG đang thực hiện những dự án lớn về quy hoạch lưu vực sông như: Quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Srêpok, Quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Bằng Giang – Kỳ Cùng; Lập nhiệm vụ quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Cửu Long. Đây là những nhiệm vụ trọng tâm, hết sức quan trọng của Trung tâm. Do vậy, nếu tạo dựng được một hệ thống bộ mô hình mô phỏng hệ thống sẽ phục vụ chính các dự án quy hoạch trên và các dự án quy hoạch sau này./.

IMG_3015_sua

(Hoàng Hưng – TTDLQH&ĐTTNN)